पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९८४ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूत्रम् १५०८ शाकलाद्वा (४-३-१२८ ) ७८२ || १६१८ श्राणामासौदना० (४-४-६७) ८०५ २०५८ शाखादिभ्यो य (५-३-१०३) ९२१ | १८८५ श्राद्धमनन भुक्त० (५-२-८५) ८७४ १७०० शाणाद्वा (५-१-३५) ८२५ || १३८२ श्राद्ध शरद (४-३-१२ ) ७५५ ११२ शात् (८-४-४४) ७६ | ७३८ श्रेण्यादय कृता० (२-१-५९) ५१४ ५२७ शाङ्गरवाद्यञो डीन् (४-१-७३)३९४ || १८८४ श्रोत्रियश्छन्दोऽ० (५-२-८४) ८७४ १८२१ शालीनकौपीने अ०(५-२-२०) ८५९। ५७२ * श्लाघहुड्स्थाशपा०(१-४-३४) ४२७ १३०८ शिखाया वलच् (४-२-८९) ७३९ ||१५५९ श्वगणाठ्ठश्च (४-४-११)७०४ १३३ शि तुक् (८-३-३१)८४। ३६२ वयुवमघोनाम० (६-४-१३३) २४६ २०५७ शिलाया ढ (५-३-१०२) ९२१ | ९३७ श्वशुर श्वश्रवा (१-२-७१) ६१० १६०५ शिल्पम् (४-४-५५) ८०३ || १३८५ श्वसस्तुट् च (४-३-१५) ७५६ १११५ शिवादिभ्योऽण् (४-१-११२) ६८५ | ९४८ श्वसोवसीय श्रेयस (५-४-८०) ६२१ १४६८ शिशुक्रन्दयमसभ०(४-३-८८)७७३ |१५६० श्वादेरिञि (७-३-८)७९४ (८४-३-८८) ३१३ शि सर्वनामस्थानम् (१-१-४२) २०८ व १८७२ शीतोष्णाभ्या का० (५-२-७२)८७२। ४७४ ष प्रत्ययस्य (१-३-६) ३५८ १७३० शीर्षच्छेदाद्यच्च (५-१-६५) ८३४|१८५१ षट्कतिकतिपय० (५-२-५१) ८६७ १६११ शीलम् (४-४-६१)८०४। ३३८ षट्वतुर्भ्यश्च (७-१-५५)२२९ १२२८ शुक्राद्धन् (४-२-२६) ७१५ || २६१ षड्भ्या लुक् (७-१-२२)१६० १४५५ शुण्डिकादिभ्योऽणु (४-३-७६) ७७१ | २९५ षढो क सि (८-२-४१) १९२ ११२६ शुभ्रादिभ्यश्च (४-१-१२३) . ६८८|१७४७ षण्मासाण्यच (५-१-८३) ८३८ ९१४ शूद्राणामनिरवसि०(२-४-१०) ५९८ | ११६० षपूर्वहन्धृत० (६-४-१३५) ६९६ १६९१ शूर्पादञ्ज यतरस्याम् (५-१-२६)८२३ | १७५६ षष्टिका षष्टिरात्रेण०(५-१-९०)८४० २१३६ शूलात्पाके (५-४-६५) ९४५ || १८५८ षष्ठयादश्चासख्यादे (५-२-५८) ८६९ १२१८ शूलोखाद्यत् (४-२-१७) ७१२ | १९९६ षष्ठाष्टमाभ्या च (५-३-५०) ९०२ १८७९ श्रृङ्खलमस्य बन्ध०(५-२-७९) ८७३ ७०२ षष्ठी (२-२-८)४९५ १०२ शे (१-१-१३) ७२ | ६३५ षष्ठी चानादरे (२-३-३८) ४६२

२०३८ शेवलसुपरिविशाल०(५३-८४)९१६| ६०६ षष्ठी शेषे (२-३-५०)४४५ ८९१ शेषाद्विभाषा (५-४-१५४) ५८६ || ३८ षष्ठी स्थानेर्योगा (१-१-४९) २८ १३१२ शेष (४-२-९२) ७४० | ६०७ षष्ठी हेतुप्रयागे (२-३-२६) ४४६ ३८५- शेषे लोप (७-२-९०) २६२ षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन (२-३-३०) ४४६ २४३ शेषो ध्यसखि (१-४-७) १५१ | ९७९ षष्ठया आक्रोश (६-३ २१) ६३१ ८२९ शेषो बहुव्रीहि (२-२-२३) ५५२ |२००० षष्ठया रूप्य च (५-३-५४) ९०२ ५०१ शोणात्प्राचाम् (४-१-४३) ३७५ |२११५ षष्ठया व्याश्रये (५-४-४८ ) ९३८ १४८६ शौनकादिभ्यश्छ०(४-३-१०६)७७८ || ४९८ षिद्गौरादिभ्यश्च (४-१-४१) ३७२ १२६८ श्येनतिलस्य पाते०(६-३-७१) ७२६ | ११३ ष्टुना ष्टु (८--४-४१)७६ १४०७ श्रविष्ठाफल्गुन्यनू०(४-३-३४) ७६१ || ३६९ ष्णान्ता षट् (१-१-२४) २५०२२९