पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९८२ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका । सूत्रम् पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् ४४४ वा नपुसकस्य (७-१-७९) ३२४ || १८४ विभक्तिश्च (१-४-१०४)११४ ६३ वान्तो यि प्रत्यये (६-१-७९) ४५ || ६६५ विभाषा (२-१-११)४७८ १०९२ वान्यस्मिन्सपिण्डे०(४ १ १६५)६७५ || १६९४ विभाषा कार्षीपणस०(५-१ २९)८२४ १२५ वा पदान्तस्य (८-४-५९) ८२ | १३५४ विभाषा कुरुयुग०(४-२-१३०)७५० २०४८ वा बहूना जाति० (५-३-९३) ९१८ || ७७३ विभाषा कृजि (१-४-७२) ५२७ १०५४ वा भावकरणयो (८-४-१०) ६५६ | ६४६ विभाषा कृञ्जि (१-४-९८) ४६६ १२१० वामदेवाङ्कयड्यौ (४-२-९) ७१० || ६०२ विभाषा गुणेऽस्त्रि०(२-३-२५) ४४३ ३०४ वामि (१-४-५) २०१ || २३७ विभाषा डिश्यो (६-४-१३६) १४७ ३०२ वाम्शसो (६-४-८०) १९८ || ८१० विभाषा चत्वारिश०(६-३-४९)५४४ १२३३ वाय्वृतुपित्रुषसो०(४-२-३१) ७१६ | २२५ विभाषा जसि (१-१-३२) १३९ ५९० वारणार्थानामी० (१-४-२७) ४३६ | २००८० विभाषाञ्चेरदिक्स्रि० (५-४-८) ९२८ २०६ वावसाने (८-४-५६) १२४| १८०५ विभाषा तिलमाषोमा०(५-२-४)८५५ १५१ वा शरि (८-३-३६) ९३ || २७८ विभाषा तृतीया० (७-१-९७) १७४ ९८९ वा शोकष्यञ्जरोगेषु (६-३-५१) ६३६ || २९२ विभाषादिक्समासे०(१-१-२८)१८७ ८७१ वा सज्ञायाम् (५-४-१३३) ५८१ | २९३ विभाषा द्वितीया०(७-३-११५)१८८ १४७८ वासुदेवार्जुनाभ्या०(४-३-९८ ) ७७५ | १९७९ विभाषा परावराभ्या(५-३-२९)८९९ ७७ वा सुग्यापिशले (६-१-९२) ५७ | १०३२ विभाषा पुरुषे (६-३-१०६) ६४९ ३२९ वाह ऊठ (६-४-१३२) २२४|१३९२ विभाषा पूर्वाह्वापरा०(४-३-२४)७५८ ५१६ वाह (४-१-६१) ३८७ | १२२५ विभाषा फाल्गुनी०(४-२-२३) ७१४ १९६१ वा ह च छन्दसि (५-३-१३) ८९४ | २०८८ विभाषा बहोर्धावि०(५-४-२०)९३१ १०५२ वाहनमाहितात् (८-४-८) ६५५ | | १३६८ विभाषा मनुष्ये (४-२-१४४) ७५२ ९०० वाहिताग्न्यादिषु (२-२-३७) ५९० | १३८३ विभाषा रोगातप०(४-३-१३) ७५५ १६९७ विशतिकात्ख (५-१-३२) ८२४ | १९७७ विभाषाऽवरस्य (५-३-४१) ८९८ १६८९ विशतित्रिशद्भद्या० (५-१-२४) ८२२। ९७४ विभाषा वर्षक्षरशर०(६-३-१६)६३० १८५६ विशत्यादिभ्यस्तम०(५-२-५६)८६८ || १५६७ विभाषा विवधात् (४-४-१७) ७९६ ११२७ विकर्णकुषीतका०(४-१-१२४) ६८८ || ९१६ विभाषा वृक्षमृगतृ०(२-४-१२)५९८ ११२० विकर्णशुङ्गच्छग०(४-१-११७) ६८७ || ८८२ विभाषा श्यावारो०(५-४-१४४)५८४ १४६४ विदूराञ्जय (४-३-८४) ७७३ | ४९१ विभाषा सपूर्वस्य (४-१ ३४) ३६७ १४५६ विद्यायोनिसम्बन्धे०(४-३-७७) ७७२ || ९२० विभाषा समीपे (२-४-१६) ६०२ १६३५ विध्यत्यधनुषा (४-४-८३) ८०८ || २१२२ विभाषा साति का०(५-४-५२) ९४१ १८२८ विनञ्भ्या नानाञौ०(५-२-२७)८६१ | २०२३ विभाषा सुपो बहु०(५-३-६८)९०९ २१०२ विनयादिभ्यष्ठक् (५-४-३४) ९३५ || ८२८ विभाषा सेनासुरा०(२-४-२५) ५५१ २०२० विन्मतोर्लुक् (५-३-६५) ९०८ || ९८२ विभाषा स्वसृपल्यो (६-३ २४) ६३२ ९ १७ विप्रतिषिद्ध चान०(२-४-१३) ६००। १६६४ विभाषा हविरपूपा० (५-१-४) ८१४ १७५ विप्रतिषेधे पर०(१-४-२) १०७ | १०१६ विभाषोदरे (६-३-८८) ६४५