पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१५४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका ९६१ सूत्रम् पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् २४४ नास्त्रियाम् (७-३-१२०) १५२ | २०६७ आयुधजीविसङ्घा०(५-३-११४)९२३

६६७ आङमर्यादाभि० (२-१-१३) ४७९ | १५६४ आयुधाच्छ च (४-४-१४) ७९५ ५९७ आङमर्यादाव० (१-४-८९) ४४१ || ११३६ आरगुदीचाम् (४-१-१३०) ६९० १४७ आडमाडोश्च (६-१-७४) ९२ || १६८१ आहदगोपुच्छ० (५-१-१९) ८१९ १७८२ आ च त्वात् (५-१-१२०) ८४७ | १९३१ आलजाटचौ बहु०(५-२-१२५)८८७ ४४५ आच्छीनद्योर्नुम् (७-१-८०) ३२४ || ५२९ आवठ्याच (४-१-७५) ३९६ ९६२ आज्ञायिनि च (६-३-५ ) ६२६ | १६२५ आवसथात्ष्ठल् (४-४-७४) ८०६ २६९ आटश्च (६-१-९०) १६५ || ६१६ आशिषि नाथ (२-३-५५) ४४९ १७१९ आढकाचितपात्रा०(५-१-५३) ८३० | १०६२ आश्चर्यमनित्ये (६-१-१४७) ६६० २६८ आण्नद्या (७-३-११२) १६५ | | १४२० आश्वयुज्या वुञ् (४-३-४५) ७६४ २४० आतो धातो (६-४-१४०) १४९ | १९०० आसन्दीवदष्टीवच०(८-२-१२)८७८ ९६३ आत्मनश्च (६-३-६)६२६ ४३० आ सर्वनाम्न (६-३-९१) २९० १६७० आत्मन्विश्वजनभोगो०(५-१-९)८१५ | १०६१ आस्पद प्रतिष्ठा० (६-१-१४६) ६६० १६७१ आत्माश्वानौ खे (६-४-१६९) ८१६ | १९८६ आहि च दूरे (५-३-३७) ९०० १५१३ आथर्वणिकस्येक०(४-३-१३३) ७८४ इ ७६४ आदरानादरथो ० (१ ४ ६३) ५२५ | १०४५ इक काशे (६-३-१२३) ६५३ ४६८ आदाचार्याणाम् (७ ३ ४९) ३५३ || ३४ इको गुणवृद्धी (१-१-३) २६ २ आदिरन्येन सहेता (१ १ ७१) ४ || ३२० इकोऽचि विभक्तौ (७-१-७३) २१४ ४४ आदे परस्य (१-१-५४ ) ३१ | ४७ इको यणचि (६-१-७७) ३४ २१२ आदेशप्रत्ययो (८ ३-५९) १२६ | १०४३ इको वहेऽपीलो (६-३-१२१) ६५३ ६९ आद्गुण(६ १ ८७) ४९ || ९१ इकोऽसवर्णे शाक०(६ १ १२७) ६५ ३४८ आद्यन्तवदेकस्मिन् (१ १ २१) २३४ | ९९९ इको हस्वोऽडयो० (६-३-६१) ६३८ ३६ आद्यन्तौ टकितौ (१-१- ४६) २७ | १७९६ इगन्ताच लघुपू० (५-१-१३१) ८५२ ६३२ आधारोऽधिकरणम् (१-४४५) ४५९ || ३२८ इग्यण सप्रसार० (१-१-४५) २२४ ९२१ आनदृतो द्वन्द्वे (६-३-२५) ६०२ || ८६६ इच्कर्मव्यतिहारे (५-४-१२७) ५८० ८०७ आन्महत समा० (६-३-४६) ५४१ || १०८५ इज प्राचाम् (२-४-६०) ६६९ १०८२ आपल्यस्य च त० (६-४-१५१) ६६८ || १३३३ इञश्च (४-२-११२) ७४५ ८९२ आपोऽन्यतरस्याम् (७ ४ १५) ५८६ | १५३ इण ष (८-३-३९)९४ १८०९ आप्रपद प्राप्तोति (५-२-८) ८५६ || २११ इण्को (८-३-५७) १२६ २१४५ आबाधे च (८-१-१०) ९४९ | १९६३ इतराभ्योऽपि दृ० (५-३-१४) ८९४ ४१२ आमन्त्रित पूर्व० (८-१-७२) २७७ | ११२५ इतश्चानिञ्ज (४-१-१२२) ६८८ २१७ आमि सर्वनाम्न ० (७-१-५२) १२९ || ३६६ इतोऽत्सर्वनामस्थाने(७-१-८६) २४९ ४७५ आयनेयीनीय फ०(७१-२) ३५९ | ५२० इतो मनुष्यजाते (४-१-६५) ३९१ ६३७ आयुक्तकुशला० (२ ३-४०) ४६२ || ५६६ इत्थभूतलक्षणे (२-३-२१) ४२३ १४७१ आयुधजीविभ्य० (४-३-९१) ७७४ | | १०१८ इदङ्किमोरीश्की (६-३-९०) ६४६