पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१५३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९६० 9 पार्श्वम् | सूत्रम् पार्श्वम् १९३३ अर्शआदिभ्योऽच्(५-२-१२७) ८८८ | १८२० अश्वयैकाहगम (५-२-१९) |८५९ ९५८ अलुगुत्तरपद (६-३-१ ) ६२५ | १११३ अश्वादिभ्य फञ् (४-१-११०) ६८४ ४२ अलोऽन्यस्य (१-१-५२) ३१ | २०७९ अषडक्षाशितग्वल० (५-४-७) ९२७ २४९ अलोऽन्यात्पूर्व० (१-१-६५) १५४ || १०२५ अषष्ठयतृतीयास्थ० (६-३-९९) ६४७ ८७५ अल्पाख्यायाम् (५-४-१३६) ५८२ | ३७१ अष्टन आ विभक्तौ (७-२-८४) २५२ ९०५ अल्पाच्तरम् (२-२-३४ ) ५९३ || १०४६ अष्टन सज्ञाया० (६-३-१२५) ६५३ २०४० अल्प (५-३-८५) ९१६ | ३७२ औश् (७-१-२१)

२५२

२३४ अल्लोपोऽन (६-४-१३४) १४५ || १५२९ असज्ञाया तिल० (४-३-१४९) ७८७ १६०० अवक्रय (४-४-५०) ८०२ || १६८२ असमासे निष्का० (५-१-२०) ८२० २०५० अवक्षेपणे कन् (५-३-९५) ९१८ || १३७९ असाप्रतिके (४-३-९) ७५४ ८८ अवड् स्फोटायन०(६-१-१२३) ६४ | ७६९ अस्त च (१-४-६८) ५२६ १३९७ अवयवादृता (७-३-११) ७५९ | १९७६ अस्ताति च (५-३-४०) ८९८ १५१५ अवयवे च प्रा० (४-३-१३५) ७८५ |१६१० अस्तिनास्तिदिष्ट० (४-४-६०) ८०३ १७४८ अवयसि ठश्च (५-१-८४) ८३८ | ३२२ अस्थिदधिसक्थ्य०(७-१-७५) २१६ ९४७ अवसमन्धेभ्यस्त०(५-४-७९) ६२१ | ८१८ अस्मदो द्वयोश्च (१-२-५९) ५४७ १८३१ अवात्कुटारच्च (५-२-३०) ८६२ | १९२८ अस्मायामधास्र० (५-२-१२१)८८६ १८१२ अवारपारात्यन्ता० (५-२-११) ८५७ | २११८ अस्य च्वौ (७-४-३२) ९३९ १३४९ अवृद्धादपि बहु० (४-२-१२५) ७४९ ५०९ अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा (४-१-५३) ३८२ १११६ अवृद्धाभ्यो नदी०(४-१-११३) ६८५ | ७८७ अह सर्वैकदेशस० (५-४-८७) ५३४ २०९६ अवे क (५-४-२८ ) ९३३ | १९४६ अहशुभमोर्युस् (५-२-१४०) ८९१ ८१ अव्यक्तानुकरणस्या०(६ १-९८) ६० || ४४३ अहन् (८-२-६८) ३१४ २१२८ अव्यक्तानुकरणा० (५-४-५७) ९४२ ७८९ अहृष्टखोरेव (६-४-१४५) ५३५ ६५२ अव्यय विभक्तिस० (२-१-६) ४७० | ७९१ अहोऽदन्तात् (८-४-७ ) ५३६ २०२६ अव्ययसर्वनाम्रा० (५-३-७१) ९१० | ७९० अह्णोऽह एतेभ्य (५-४-८८) ५३६ १३२४ अव्ययात्यप् (४-२-१०४) ७४३ आ ४५२ अव्ययादाप्सुप (२-४-८२) ३३२ | २३२ कडारादेका सज्ञा (१-४-१) १४४ ६५१ अव्ययीभाव (२-१-५) ४७० | १५५७ आकर्षात्ष्ठल् (४-४-९) ७९४ ४५१ अव्ययीभावश्च (१-१-४१) ३३२ | १८६४ आकर्षादिभ्य कन् (५-२-६४) ८७० अव्ययीभावश्च (२-४-१८) ४७३ || १७७७ आकालिकडाद्य०(५-१-११४) ८४५ १४३६ अव्ययीभावाच्च (४-३-५९) ७६७ | १५८८ आक्रन्दाद्रञ्च (४-४-३८)८०० ६६० अव्ययीभावे चा० (६-३-८१) ४७६ || ५९२ आख्यातोपयोगे (१-४-२९) ४३७ ६७७ अव्ययीभावे श०(५-४-१०७) ४८३ || १८१५ आगवीन (५-२-१४) ८५८ १४४३ अशब्दे यत्खाव० (४-३-६४) ७६९ || ११५२ आगस्त्यकौण्डि० (२-४-७०) ६९४ ८२७ अशाला च (२-४-२४) ५५१ | १२२४ आग्रहायण्यश्च० (४-२-२२) ७१३ १०७४ अश्वपल्यादिभ्यश्च (४-१-८४) ६६४ || २८९ आडि चाप (७-३-१०५) १८६ 9 कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका ८ ० ०