पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१५५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


९६२ सूखम् कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका. । पार्श्वम् ८९ ८४ १९४९ इदम इश् (५-३-३) ८९२ उ १९७२ इदमस्थमु (५-३-२४) ८९७ | १६६२ उगवादिभ्यो यत् (५-१-२) ८१३ ३५० इदमोऽन्वादेशे० (२-४-३२) २३५ | ४५५ उगितश्च (८-१-६)३३९ ३४३ इदमा म (७-२-१०८) २३२ || ९८७ उगितश्च (६-३-४५) ६३५ १९६५ इदमो हिंल् (५-३-१६) ८९५ || ३६१ उगिदचा सर्वनाम० (७-१ ) ७०)२४४ १९५८ इदमो ह (५-३-११)८९४ ५ उच्चैरुदात्त (१-२-२९)७ १५५ इदुपधस्य चाप्र० (८-३-४१) ९५ || १०६ उञ (१-१-१७)७३ २९७ इदुभ्याम् (७-३-११७) १९४ || १७० उजि च पदे (८-३-२१) १०३ ३४४ इदोऽय् पुसि (७-२-१११) २३३| १५८२ उञ्छति (४ ४ ३२) ७९९ १७०३ इद्गोण्या (१-२-५०) ८२६ | १८८० उत्क उन्मना (५ २ ८०) ८७३ ९२५ इदृद्धौ (६-३-२८) ६०४ || १३०९ उत्करादिभ्यश्छ (४ २-९०) ७३९ ८९० इन स्त्रियाम् (५-८-१५२) ५८५ | ७९४ उत्तमैकाभ्या च (५-४ ९०) ५३७ १८३४ इनच्पिटच्चि चि च (५-२-३३) ८६२ || १७४१ उत्तरपथेनाहृत च (५-१ ७७) ८३७ १२४५ इनण्यनपत्ये (६-४-१६४) ७२० | १३९६ उत्तरपदस्य (७ ३ १०) ७५९ १२६० इनित्रकट्यचश्च (४-२-५१) ७२४ || ८०० उत्तरमृगपूर्वाच्च (५-४-९८) ५३९ ५०५ इन्द्रवरुणभवशर्व० (४-१-४९) ३७९ | १९८७ उत्तराच्च (५-३-३८)९०० १८९३ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग० (५-२-९३) ८७६ | १९८३ उत्तराधरदक्षिणा० (५-३-३४)८९९ ८९ इन्द्रे च (६-१-१२४) ६४ || १०७८ उत्सादिभ्योऽञ् (४ १-८६) ६६६ ३५६ इन्हन्पूषार्यम्णा शौ(६-४-१२) २४१ || ४२० उद् ईत् (६ ४ १३९) २८४ २०५१ इवे प्रतिकृतौ (५-३-९६) ९१९ || ११८ उद स्थास्तम्भो (८ ४ ६१) ७८ १००६ इष्टकेषीकामालाना०(६-३-६५) ६४१ || ९९५ उदकस्योद ० (६-३-५७) ६३७ १८८८ इष्टादिभ्यश्च (५-२-८८ ) ८७५ || १२८६ उदक्च विपाश (४ २ ७४) ७३३ २०१८ इष्टस्य यिट् च (६-४-१५९) ९०८ | १९०१ उदन्वानुदधौ च (८-२-१३) ८७८ १२२१ इभुसुक्तान्तात्क (७-३-५१) ७१२||१८६७ उदराद्वगायूने (५२ २६७) ८७१ १५८ इसुसो सामर्थ्ये (८-३-४८) ९७ | १२२० उदश्वितोऽन्य० (४ २ १९) ७१२ ई ११८१ उदीचा वृद्धादगो०(४ १ १५७) ७०१

             ४६५ उदीचामात स्थाने (७३-४६) ३४८

९२३ ईदग्ने सोमवरुणयो (६-३-२७)६०३ || ११७७ उदीचामिञ् (४-१ १५३) ६९९ १०९ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे (१-१-१९) ७४ || १३३० उदीच्यग्रामाच्च० (४ २ १०९) ७४५ १०० ईदूदेद्दिवचन प्रगृह्य (१-१-११) ७० | ८८६ उद्विभ्या काकुदस्य(५-४-१४८)५८४ ८९४ ईयसश्च (५-४-१५६) ५८७|११५१ उपकादिभ्योऽन्य० (२-४-६९) ६९३ ७५५ ईषदकृता (२-२-७) ५२२ || १४१५ उपजानूपकर्णो० (४-३-४०) ७६४ १०३१ ईषदर्थे (६-३-१०५) ६४८ || १४९५ उपज्ञाते (४-३-११५) ७८० २०२२ ईषदसमाप्तौ कल्प०(५-३-६७)९०९॥ ८२४ उपज्ञोपक्रम तदा० (२-४ २१) ५५० ९०९ ई३चाक्रवर्मणस्य (६-१-१३०) ७० | ३ उपदेशेऽजनुनासिक० (१-३-२) ५ पार्श्वम्