पृष्ठम्:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


३३ ३४ निषादकृत वराहदर्शनप्रकारः स्वामितीर्थमध्यगतधनदादिनवतीर्थवर्णनम् श्रीवेङ्कटाद्रिगतपुण्यतीर्थस्नानप्रशंस.... श्रीवेङ्कटाचलकर्तव्यमहादानप्रशंसा ... विष्णुवर्धाख्यद्विजबन्धुवृत्तान्तः वेइटादौ वेदाभिधद्वजकृतदीपारोपप्रशंसा ३७ ३९ ४० •••. श्री ब्रह्मोत्तरखण्डे विषयाः ब्रह्मणे प्रति वसिष्ठप्रार्थनया स्वपौरोहित्यपनिवृत्तिः .. ४२ सर्वांबद्धोपाख्यानम् ब्रह ज्ञया श्रीवेङ्कट्चले प्रति मसिष्ठाद्यगभनम् .. ४५ घोणतीर्थकानेन वसिष्ठादीनां पपनिवृत्तिः ... ५६ वसिष्ठं प्रति भगवद्भति घोणतीर्थसहाय्यम् ४८ घोणस्नानेन सर्वसिद्धे सर्वांबद्ध प्रति वसिष्ठादिप्रशंसा.. ५१ तुम्बुरो नरदशापेन घेणतीर्थप्राप्तिः ५३ घोणतीर्थे भगवद्यानपूर्वक्तुम्बुरुकृततपप्रकारः .. ५४ तुम्बुरुतपस्तुष्टभगवदाविर्भवादिः भगवदाज्ञया अगस्त्यव्रणेततुम्बुरुतीर्थमाहात्म्यम् । ५७ श्रीस्कान्दपुराणे (स्कन्दपुराणे) १-भागे विषयाः काश्यपस्य स्वामिपुष्करिणीप्तनेन महापातकनाशः .. ५९ परीक्षिद् वृत्तान्तः ६० शाकल्योक्तधर्माः ६५ स्वामिपुष्करिणीनानात् तामिस्रादि नरकनिस्तारः .. ६८ स्वामितीर्थमहिमाSश्रद्धालूनां महानरकमाप्तिः धर्मगुप्तचरित्रवर्णनम् ७३ जैमिनिवायात् स्वमितीर्थस्नानस्य धर्मगुप्तस्योन्मादनिवृति; ७६ २ = । bb