पृष्ठम्:लीलावती.pdf/१७६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वासनासहितः । १६७

  • ¥o*~*~*~*

~* ~*~*~* २००२ ८ ९ १० ११ १२ १३ १ २ २ - - ( १८ १९ २० २ ५ == === 4 • • • इष्टं हर घrतेन गुणितं शेषसंयुतम् । राशिमाकं सुखेनैव जायते व्यक्तरीतितः ॥ उदाहरणम् । को राशिः सरुभक्तः सन्तु पञ्चमः पविभजितम् । ५.द् हि चतुरश्रः स्यात्तत्फी गुणभाजितम् । शेषौ द्वौ तस्फळ वेद्भस्तं त्रीण्यप्रकणि वै । तं राशिं समरे कूहि ब्यक्तोकथाम कुशलोऽस्ति चेत् । न्यासः । प्रथमंहः , प्रथमशेषम् ६, द्वितीयहरः ६, द्वितीयश्चैषम्र ४, तृतीय शेषश् ३, तृतीयहर। ३ चतुर्थहरः ४ शेषम् ३ । अन्न रूपोनहरसंख्याकहरणामित्यादिना-- वास्तवशेषमानम् = ६ + ४४+ ७ ४ ६ ४ ३ - ७ ४ ६ ४३४३ =' + १८ - ८४ + ३७८ = ४९६ अत्रैष्टम् १ इराण ७, ६, ३, ४ एषां घलेन ६०४ अनेन गुणितं ९०४ शेषे ४१६ अनेन युतं ९९९ लातो रुशिः १९९ । द्विकेनेथून वय १९०३ ऽवमनेकधा । अथ भगवूQम् । तेषामहूनां वास्तवमझत्मकं मूढं लभ्यते ते वर्गीझ अतोऽन्येऽवाक इति । यथा १, ४, ९, १६ इत्यादयो वङ्गः कथ्यन्ते । एवं द्विqिदयस्त्व दर्भाङ्कः । तत्र चट्टङ्कनं मूलानयने बद्दगौंकन पंक्तयां विन्यस्यैकाद्विघ्नक्रमेण विषमस्थीयाङ्कोपरि ( ) चिह्न कार्यम् । तन्न याबदो बिन्दुवो भवन्ति तावत्य एव ठेऽङ्कसंख्या भवन्तीति । (१) यथा १९६२९ अस्य मूलानयनाय १५६२५ ११२६ ६ ३) १६ ४४ २४९) १२२९ १२ २५ $ ¢ अतोऽन्न भूमानम्= ११५ ॥

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:लीलावती.pdf/१७६&oldid=162594" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्