पृष्ठम्:लीलावती.pdf/१७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६ लीलावतो ( २ ) भञ्जयः ९३४ भाजी ३४ ३ ४ २४४ ४) ९३३ •. ३} २३३०२ ३ ७७ ••.२ ३८. ०१ लग्न लब्धिः= ३८, शेष = २ + २४४+ १ & ४ & ३ = २२ सर्वत्र तु- वस्त्रधोषमानम् =प्रदं + द्वेि प्रहा + तृचे प्रह. द्विT + • भन्नष्पत्तिः । कलप्थते भाञ्छः = अ, भक्षी== झ । बा खंडित्भको आकः = ६ ४ च ४ ६ अत्र = l अक्षहरः = अह्नई ध = द्वितीहरः = द्विहा व=तृसंग्रह{\ः =गृह इत्यद्वि अत्र प्रथमं भज्य भक्तों लठ्धि = प्रर, शेषम् = प्ररे । तेन अः = प्रल • प्रहु + प्रले १ तथा प्रथमलपछिश्वदंतीथहरैण भने लधिः = झिट, शेषु = द्विशे । तेन प्रल = द्विह!. द्विळ + द्विशे । पुनरन्नपि द्वितीयलब्धितीयहरभक्तछद्धिः = तूर, शेपम् = दृशे । एवम् ग्रेऽव्यवधेश्च । अतः द्विलतृहा तृच + तु । एभिःस्थापनेन-- अ = ठूल प्रg.नूह + पेशे प्रहार दिइ + द्विप्रहृ + प्रो →→ ०१.१०.०००....इत्य + अत्र स्वरूपदर्शनेन स्पष्टमवगम्यते यत् अ यदि ॐ व प्रहा-द्विद .तृडू अनेन विभज्यैते सः लब्धिः= ठूल तदा दास्तवशेप =प्रये + द्विशै.प्रह +- दृशे -प्रह। द्विठ् + ... .. इथ£ = एतेन रूपेनहरसँख्यकहरणसtवित क्रमात् ।। निहन्ति त्रय शुण्ठं स्वस्वशेपं ततो युतिः ॥ वस्त्रं शेषमानं व्यापाटीगणितीतितः । अनेन प्रकारेण वास्तवं शेषसानमानीय राशिझुनै मीथः प्रकारः ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:लीलावती.pdf/१७५&oldid=162593" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्