पृष्ठम्:लघुभास्करीयम्.djvu/५२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चतुर्थोऽध्यायः] तन्नयेत् केन्द्रतो वत्र्म' यत्र सम्यक् तयोर्युतिः । तत्रेष्टकालजो ग्रासो ग्राहकार्धेन लिख्यते ।। ३२ ।। इति लघुभास्करीये चतुर्थोऽध्यायः । १ तन्न चेत्केन्द्रतो वत्र्मा . । १७