पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१० मनुस्मृतिः। १७५ ... ९१ ...२८८ २२८ ४.७४ त्रिरहस्त्रिनिशायां च ... ... ११७ ४१ ... १४८ ... . १९४ त्रिवार प्रतिरोद्धा वा ... . १२१ २८ ...४७४ ... U. ११५ ७२ ७३ ८० श्लोकः पृष्ठं श्लोक पृष्ठं श्लोक त्रयाणामुदकं कार्यम् .. ३७२ दन्तजानेऽनुजाते च दृढकारी मृदुर्दान्तः त्रयो धर्मा निवर्तन्ने दर्भा पवित्र पूर्वाह्न १२५ दृष्टिपूत न्यसेत्यादन् त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञया २९२ दर्शनप्रातिभाव्ये तु २९७ | देवकार्याणि जातीनाम् ... ११६ त्रिशद्वर्षोद्हेत्कन्याम् ३५५ दश कामसमुत्थानि २३७ । देवतातिथिभृत्यानाम् । त्रिणाचिकेत पञ्चाग्नि ११३ दश पूर्वापरान्वंश्यान् . देवताना.गुरो राज्ञ त्रिदण्डनेतान्निक्षिप्य दश मासान्तु तृप्यन्ति ... १२७ देवताभ्यन्तु तद्भुत्वा त्रिपक्षादब्रुतन्साध्यम् दशलक्षणक धर्मम् देवत्वं सात्त्विका यान्ति त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य दशलक्षणानि धर्मस्य २२८ देवदत्ता पतिभायाम् त्रिराचामेदप पूर्वम् दशमूनासमं चक्रम् देवदानवमन्धवाः त्रिराचामेदप पूर्वम् दश सूनामहस्राणि २०६ देवव्राह्मणसानिध्ये दश थानानि दण्डत्य २९० विरात्रमाहुराशौचन देवराद्वा सपिण्डाद्वा ३५० दशाव्दाख्य पौरसख्यन् देवन्य ब्राह्मणन्व वा दशावरा ता परिपत् त्रिविधं च शरीरेण देवानृपीन्मनुष्याश्च । दशाह शावमाशौचन १८९ त्रिविधा त्रिविधेषा तु देशधर्माजातिधर्मान् दशी कुलं तु भुञ्जीत २५० विष्वप्येतेषु दत्तं हि २२२ देहादुत्क्रमण चैव दह्यन्ते ध्मायमानानाम् २२३ विष्वप्रमाद्यन्नेतेषु दैत्यदानवयक्षाणाम् दातव्य सर्ववर्णेभ्यः २७६ विष्वेतेष्वितिकृत्यं हि दैवतान्यभिगच्छेत्तु १७९ दातारो नोऽभिवर्धन्ताम् १२६ त्रीस्तु तस्माद्धवि शेषात् ११८ देवपित्र्यातिथेयानि दातॄन्प्रतिग्रहीतृश्च १०५ त्रीणि देवा पवित्राणि २०३ दानधर्म निषेवेत दैवाद्यन्त तदीहेत १७२ त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत ३५५ दानेन वधनिर्णकन् दैविकाना युगाना तु त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि ... १२१ दाराग्निहोत्रसयोगम् दैवे रात्र्यहनी वर्षम् . त्रीण्याद्यान्याश्रितान्त्वेषाम् २४२ दाराधिगमन चैव दैवोढाज सुतश्चव विद्येन्यत्रयी विद्याम् ... २३६ दासी घटमपा पूर्ण ४५३ दौहित्रो ह्यखिल रिक्थम् १६२ त्रैविद्यो हैतुकस्ती दास्यं तु कारयेल्लोभात् ३३८ यश दायाद्धरेद्विप्र. दास्या वा दासदास्या वा ३७१ द्यूतं च जनवाद च त्र्यव्द चरेद्वा नियत दिवाकीर्तिमुदक्या च .. १९५ द्यूतमेतत्पुराकल्पे व्यहं तूपवसेद्युक्त ४६६ दिवा चरेयु कार्यार्थम् ४०७ द्यौर्भूमिरापो हृदयम् २८४ व्यहं प्रातत्यह सायम् दिवानुगच्छेदास्तान्तु त्वन्भेदक. शतं दण्ड्य. दिवा वक्तव्यता पाले द्रवाणां चैव सर्वेषाम् ३०९ त्वमेको ह्यन्य सर्वस्य दीपहर्ता भवेदन्धः द्रव्याणामल्पसाराणाम् .. ४५० ४२९ ३१८ दीर्घावनि यथादेशम् ... ३३७ द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य दक्षिणामु च दत्तासु . . ३०५ । दुराचारो हि पुरुषः १६० द्वयोर येतयोर्मूलम् दक्षिणेन मृत शूद्रम् द्वयोस्त्रयाणा पञ्चानाम् १९७ दुष्येयु सर्ववर्णाश्च द्वावेव वर्जयेन्नित्यम् दण्ड शान्ति प्रजा सर्वा २३२ / दूत एव हि संधत्ते द्विक शत वा गृह्णीयात् २९३ दण्डव्यूहेन तन्मार्गम् .. २६३ / दूत चैव प्रकुर्वीत द्विक त्रिक चतुष्क च . . ०९३ दण्डन्य पातन चैव दण्डो हि सुमहत्तेज दूरन्थो नार्चयेदेनम् द्विजातय सवर्णासु २३४ दूरादावसथान्मूत्रम् दत्तस्यैपोदिता वा . . ३०६ ३२७ हिजोऽवग क्षीणवृत्ति द्वितीयमेके प्रजनम् दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः ३९५ ढदौ स दश धर्नाय ३६२ दूरादेव परीक्षेत १२ द्विधा कृत्वात्मनो देहम् दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु . १७९ । दूपितोऽपि चरेद्धर्मम् द्विविधान्तस्करान्निन्द्यान् ३८४ १९ १८ ११० ८४ २७ द्यूत समाह्वय चैव ३७९ ३८० ..४५८ ...१४१ ३ २४९ २३३ १५५ •. २४१ ...२४० दूतसप्रेषण चैव २५५ ... १५९ दूरादाहृत्य समिधः • •३५० ... १०२ २२२