पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका। ५ १७ नुलामान प्रतीमानम् ... .. . ८९ ... १०० ५९ ७ ... २० ..३२४ . श्लोक लोकः श्लोक पृष्ठ नन वयभूभगवान् तनोऽय तु समाश्रित्य . १६ । तुरीयो ब्रह्महत्याया नतलथा स तेनोक्त. त प्रतीत स्वधर्मण तनो दुर्ग च राष्ट्र च तयोनिल प्रिय कुर्यात्... ७२ तृणकाप्टगुमाणां च ननो भुक्तवतां तेषाम् १२४ तस्नादविद्वान्विभियात् १६५ तृणगुल्मलतानां च नत्याज्ञेन विनीतेन ३४६ तस्मादेता सदा पूज्या तृणानि भूमिरुदकम् ९६ तत्र भुक्त्वा पुन विचित् २६८ तलाद्धमे सहायार्थम् १७४ ते चापि वाह्यान्सुबहून् तत्र यत्प्रीतिसयुक्तम् ४७२ तलाद्धर्म यनिष्टषु २३१ ते तमर्थमपृच्छन्त तत्र यद्ब्रह्मजन्मास्य तस्माद्यम इव स्वामी २९९ तत्र ये भोजनीया युः नेन यद्यत्तभृत्येन १०१ तन्मिन्देशे य आचार ... ३३ | तेनानुभूयता यानी तत्र स्थित प्रजा सी २५४ तम्मिन्नण्डे स भगवान्... ते पृष्टान्तु यथा ब्रूयु ३१३ नत्रात्मभूतै कालज्ञैः २६७ तत्रापरिवृतं धान्यम् तम्मिन्खपति सुस्ये तु ... ते पृष्टान्तु यथा ब्रूयुः ३१० तेऽभ्यासात्कर्मणा तेषाम् ४७९ तनासीन न्थितो वापि तन्य कर्मविवेकार्थम् तत्समुन्थो हि लोकस्य.. तेन्योऽविगच्छेद्विनयम् २३५ ३२८ तत्य मृत्यजन ज्ञात्वा .. ४२४ तेभ्यो लब्धेन मैक्षण ४२३ तत्महायैरनुगतैः ३८६ तस्य मध्ये सुपर्याप्तम् २४३ त स्यादायुधसपन्नम् तन्य सर्वाणि भूतानि तेषा वेदविदो ब्रूयु तथा च श्रुतयो बह्वय तन्य सोऽहनिशम्यान्ते... तेपा सततमज्ञानाम् ४२७ तथा धरिममेयानाम् तन्यार्थे सर्वभूतानाम् तेषा व स्वमभिप्रायम् . . २३९ २३१ तथा नित्य यतेयाताम् तेषा पाम्याणि कार्याणि २५० ३५७ तस्याहु सप्रणेतारम् तथैव सप्तमे भक्त तत्येह त्रिविधस्यापि तेषा तु समवेतानाम् तथैवाक्षेत्रिणो वीजम् तेषा त्रयाणा शुश्रूषा ता विवर्जयतस्तस्य तदण्डमभवद्धनम् ६ ताडयित्वा तृणेनापि तेषा त्ववयवान्त्सूक्ष्मान १६१ नदव्यास्योद्बहेद्भार्याम् २४३ ताडयित्वा तृणेनापि तेपा दत्त्वा तु हस्तेषु ४५७ ४२५ तान्प्रजापतिराहैत्य तेपा दोषानभिख्या'य . तदाविशन्ति भूतानि तान्विदित्वा सुचरितै ... ३८५, नेपा न दद्याद्यदि तु ३०१ नवदन्धमतोऽर्थषु २८७ तान्सर्वानभिसध्यात् तेपामनुपरोधेन तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति तापता यतयो विप्रा ४७५ : तेषामर्थ नियुजीत २४० तढे युगसखान्तम् तापमध्वेव विप्रेषु २१५ तेपामाद्यमृणादानम् ३३५ ताभ्यास शकलाभ्याच ७ : तेपामारक्षभूत तु त देशकालौ शक्तिं च.. २३२ तामिस्त्रमन्धतामित्रम् .. १४८ तेपामिद तु सप्तानाम् . . तप पर कृतयुगे तामिवादिषु चोग्रेषु तेषामुदकमानीय ११७ २२ ताम्राय कान्यरैत्यानाम् ... २०१ तेषु तेषु तु कृत्येषु नपत्यादित्यवच्चैप ३९१ ..२३० तपसापनुनुत्सुस्तु तावुभौ भूतसपृक्तो ते पोडश स्याद्धरणम् तपसैव विशुद्धस्य २९२ तपन्तत्वासृजद्य तु तासा क्रमेण सर्वासाम्... ९१ तै सार्ध चिन्तयेन्नित्यम् २३९ तपोवीजप्रभावैन्तु तासा चेवरुद्धानाम् ३१० तेजसाना मणीनां च ... २०१ तपोमूलमिद सवै तासामाद्याश्चतस्त्रस्तु ८६ तौ तु जातौ परक्षेत्रे तपो वाच रति चैव तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठ नो धर्म पश्यतस्तस्य ११ तपो विद्या च विमस्य ... ४८५ / तिलैीहियवैर्माषै १२७ त्यजेदाश्वयुजे मासि २१३ तपोविशेषैविविध ६१ तिष्टन्तीप्वनुतिष्ठेत्तु जय परार्थे क्लिश्यन्ति... २९८ तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् २५३ तप्तकृच्छ्र चरन्विप्र त्रयाणामपि चैतेषाम् तमसा बहुरूपेण तीरितं चानुशिष्ट च त्रयाणामपि चैतेषा तमसो लक्षण काम- ४७४ तीरितं चानुशिष्ट च ३८१ प्रयाणामन्युपायानाम् २६४ c .. .११९ तदस्त्र सर्ववर्णाना ९ २५७ तन्तुबायो दशपलम् तावुभाव'यसत्कार्यों तेषु सम्यक् वर्तमानः ४७० १२ ...१११ .. ४५८ ४७२ ...