पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५३३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका । 19 ९८ १०१ ... .. २५० ... १८८ ४२४ ... ३१० १०८ ...२४१ १४७ • १९७ १७४ ७८ .. .. ...२२० .. ४०७ ५१ • . १९९ ... १५४ श्लोक लोक पृष्टं श्लोकः पृष्ठं द्वौ तु यो विवदेयाताम् ३७४ न कूटरायुबैन्यात् २४५ न भोजनार्थ ख विप्रः द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीन् नक्त चान्न समश्नीयात् २१४ न भ्रातरो न पितर ३७२ हो मासौ मत्स्यमासेन नगरे नगरे चैकम् १२७ न मासभक्षणे दोष ध नग्नो मुण्ड कपालेन २८५ न माता न पिता न श्री ३३४ न च वैश्यस्य काम स्यात्३९६ धन यो विभृयाद्भातु . ३६५ न मित्रकारणाद्राजा ३२७ न च हन्यात्स्थलारूढन् २४५ धनानि तु यथाशक्ति ४२१ न मृल्लोष्ठ च मृदीयात् १४४ न चोत्पातनिमित्ताभ्याम् २२० धनु शत परीहार न यज्ञार्थ धनं शूद्रात् धनु शराणा कर्ता च .. न जातु काम कामानाम् ४७ नरके हि पतन्त्येने धनदुर्ग नहीदुर्गन् न जातु ब्राह्मण हन्यात् ३३३ न राज्ञ प्रतिगृह्णीयात् न त स्तेना न चामित्रा. २४४ धरणानि दश ज्ञेय ... २९२ न राज्ञामघदोषोऽस्ति धर्म शनै संचिनुयात् न तथैतानि शक्यन्ते नक्षवृक्षनदीनानी धर्म एव हतो हन्ति न तम्मिन्धारयेद्दण्डम् .. ४२४ २७१ न लड्वयेद्वत्सतन्त्रीम् १३९ धर्मज्ञ च कृतज्ञ च न तादृश भवत्येन न लोकवृत्त वतेत १३४ धर्मवजी सदा लुब्ध न नापसैाह्मणैर्वा न वर्धयेदधाहानि १९५ धर्मप्रधान पुरुषम् न तिष्ठति तु य पूर्वी ४९ न वारयेद्गा धयन्तीम् १४३ धर्नस्य ब्राह्मणो मूलम् . न तेन वृद्धो भवति न वार्यपि प्रयच्छेत्तु धर्मार्थ येन दत्त स्यात् न तै समयमन्विच्छेत् न विगी कथा कुर्यात् १४५ धर्मार्थी यत्र न स्याताम् न त्वेवाधौ सोपकारे २९३ न विप्र खेषु तिष्ठत्सु धर्मार्थावुच्यते श्रेय. न दत्त्वा कस्यचित्कन्याम् ३५२ न विवादे न कलहे न विस्मयेत तपसा १७३ धर्मासनमधिष्ठाय २७२ नदीकूल यथा वृक्ष न वृथा शपथ कुर्यात् .. २८८ धर्मेण च द्रव्यवृद्धौ ३९६ / नदीषु देवखातेषु न वेदवलमाश्रित्य ४८४ धर्मेण व्यवहारेण २७७ न द्रव्याणामविज्ञाय नवेनानचिताह्यस्य १३७ धर्मेणाधिगतो यैस्तु न धर्मस्यापदेशेन न वै कन्या न युवति धर्ने तवस्तु धर्मज्ञा न निर्हार स्त्रिय कुर्यु ३७५ नवैतान्स्नातकान्विद्यात् ... ४२० धर्मोपदेश दर्पण ...३१५ न निष्कयविमर्गाभ्याम् ३४७ न वै स्वयं तदश्नीयात् धों विद्धस्त्वधर्मेण न नृत्येदथवा गायेत् . न शूद्रराज्ये निवसेत् ... १४३ धान्य हृत्वा भवत्याखु न पाणिपादचपल न शुद्राय मति दद्यात् १४६ धान्यकुप्यपशुस्तेयम् ४३१ न पादौ धावयेत्कास्ये ... न शूद्रे पातक किंचित् ४१९ धान्यं दशभ्य कुम्भभ्य ३२३ न पूर्व गुरवे किंचित् ७५, नश्यतीषुर्यथा विद्ध धान्यानधनचौर्याणि न पैतृयज्ञियो यज्ञ. १३० नश्यन्ति हव्यकव्यानि... ९६ धान्येऽष्टम विशा शुल्कम् ४१८ न फालकृष्टमश्नीयात् २१३ न श्राद्धे भोजयेन्मित्रम् १०४ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् २२८ न फालकृष्टे न जले नष्ट विनष्ट कृमिभि ध्यानिक सर्वमेवैतत् २२६ न ब्राह्मणक्षत्रिययो न सवसेच्च पतित- ध्यायत्यनिष्टं यत्किचित् ३४३ न ब्राह्मणोऽवेदयते न सहताभ्या पाणिभ्याम् १४७ ४२५ ट्रियमाणे तु पितरि ११९ न सभाषा परस्त्रीभि ... ३३० न ब्राह्मण परीक्षेत ध्वजाहृतो भक्तदास न ससत्त्वेषु गर्तेषु न ब्राह्मणवधाद्भूयात् ३३३ न साक्षी नृपति कार्य २८० न न ब्राह्मणस्य त्वतिथि.... न भक्षयति यो मासम् न सीदन्नपि धर्मेण न कदाचिहिजे तस्मात् १६२ न कन्यायाः पिता विद्वान् ८७ १३९ न भक्षयेदेकचरान् न सीदेस्नातको विप्र न कश्चिद्योषितः शक्तः २४५ न भुजीतोद्धतस्नेहम् १४३ न सुप्त न विसन्नाहम् न कुवात वृथाचेष्टाम् ... १४३ न भोक्तव्यो वलादाधि २९४ न स्कन्दते न व्यथते .. ... ... ...४१९ १४४ ४७७ ... ... ४५० ... ... १४१ ३०९ GO १४१ ... १८७ ...१८१ ...२४४