पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। ४४ .. २११ ४४१ अप्रणोद्योऽतिथि सायन् • २१८ २१७ २१५ • • ३७२ १३० ३८२ १७७ ... ३९० ... ३२० •.३३५ ७४ • .१३९ अनानुर खानि सानि ..३८९ ४२८ ..२९९ ...२२१ ..२९९ .४८५ ५३ ...१५९ ...४०८ ५३ .. ...११० • २४० श्लोक पृष्ट श्लोक पृष्टं श्लोक अन्येष्यमाण तु गुरु अनेन नारीवृत्तेन ... २१० अपुत्रोऽनेन विधिना अनेन विधिना नित्यम् अनशो क्लीवपतितौ अपुष्पा फलवन्नो ये अनन विधिना यस्तु अनग्निरनिकेत स्यात् अनेन विधिना राजा भनधीत्य द्विजो वेदान् अप्रयत्न सुखार्थेषु अनेन विविना राजा ३२७ अप्राणिभियक्रियते अनन्तर सपिण्डाद्य अनेन विविना श्राद्धम् ••३७९ भनन्तरमरि विद्यात् २५७ आसु प्रवेश्य न दण्डन् अनेन विधिना सर्वान् .. २२६ अप्सु भूमिवदित्याहु अनन्तरासु जातानाम् ३९९ अनेन विप्रो वृत्तेन अवीज विक्रमी चैव अनपत्यस्य पुत्रन्य ... ३७८ अन्तर्गतशवे ग्रामे १५१ अब्दामिन्द्रमित्येतत् अनपेक्षितमर्यादम् ३२२ | अन्तर्दशाहे न्याता चेत् १९४ अव्राह्मण सग्रहणे अनभ्यासेन वेदानाम् . १७८ | अन्धो जड पीटसपी अब्राह्मणादध्ययनम् अनचित वृथामांसम् अन्धो मत्यानिवाश्नाति २८५ अभयन्य हि यो दाता १५८ अन्नमेषा पराधीनम् ४०७ अभिचारेषु सर्वेषु अनादेय नाददीत अन्नहर्तामयावित्वम् अभिपूजितलाभास्तु अनादेयस्य चादानात् अन्नहीनो दहेद्राष्ट्र ४२७ अभियोक्ता न चेद्रूयात् २७९ अन्नादे भ्रूणहा मार्टि ३२३ अनामनातेषु धर्मेषु ... अभिवादनशीलस्य अन्नाद्यजाना सत्त्वानाम् ४४६ अनारोग्यमनायुष्यम् अन्यदुप्त जातमन्यत् ३४३ अभिवादयेद्वृद्धाश्च अनायता निष्ठुरता अन्या चेद्दयित्वान्या ३०४ अभिवादात्पर विप्रः भनार्यमार्यकर्माण अन्यानपि प्रकुर्वति अभिशस्तस्य पण्डस्य १६९ अनार्यायां समुत्पन्न अन्ये कृतयुगे धर्मा २२ अभिषह्य तु य कन्याम् ३३१ अनाहिताग्निता स्तेयम् . . ४३१ अभोज्यमन्न' नात्तव्यम् अन्येषा चैवमादीनाम् ३२५ अनित्यो विजयो यस्मात् २६४ अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नम् ४४८ अन्येप्वपि तु कालेपु अनिन्दितै स्त्रीविवाहै अन्यगमजन चाक्ष्णो अन्योन्यत्याव्यभीचार ३५७ अभ्यञ्जन स्थापन च .. अनियुक्तासुतश्चैव. अन्वाधेय च यद्दत्तम् .. ३७५ अनिदशाया गो, क्षीरम् १७९ अभ्रातृका प्रदात्यामि अप शस्त्र विप मासम् अनि कायसी दद्यात् ४४५ अनिर्दशाहा गा सूताम् ३११ अप सुराभाजनस्था ४४७ | अमत्यैतानि षड् जन्ध्वा अनुक्तनिष्कृतीनां तु अपत्य धर्मकार्याणि अमत्रिका तु कार्ययम्... ४२ अनुगम्येच्छया प्रेत अपत्यलोभाद्या तु स्त्री २०९ अमात्य- प्राड्डिवाको वा अनुपन्नपितृद्रव्यम् ३७७ अपदिश्यापदेश्य च .. २७८ अमात्यमुख्य धर्मज्ञम् २५३ २९१ अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थ अपराजिता वास्थाय अनुभावी तु कश्चित् २८१ अमात्ये दण्ड आयत्त २४१ अपराह्नस्तथा दर्भा अमानुषीषु पुरुषः ४५१ अपसव्यमग्नौ कृत्वा अमाययैव वर्तत अपह्नवेऽधमर्गस्य अमावास्या गुरु हन्ति अनुष्णाभिरफेनाभि अपा समीपे नियतः अमावास्यानष्टमी च ... १५५ ४२९ अपातयो यावत पासवान् १११ अमेव्ये वा पतेन्मत्त मनृत तु वदन्दण्ड्य ... २७५ । अपाङ्गदाने यो दातुः ११६ अयं द्विहिं विद्वद्भि अनृतावृतुकाले च ... २०८ अपाङ्गयोपहता पनि ११२ अयमुक्तो विभागो व ३७९ अनेकानि सहस्त्राणि अपामग्नेश्च सयोगात् ००१ अयाज्ययाजनैश्चैव अनेन क्रमयोगेन अपि न स कुले जायात् १२८ अयुध्यमानस्योत्पाद्य अनेन क्रमयोगेन २२६ । अपि यत्सुकरं कर्न अरक्षिता गृहे रुद्धा ३४१ अनेन तु विधानेन ... ३६२ | अपुत्रायां मृतायां तु ३६३ | अरक्षितारं राजानम् ३२१ . . • ३६५ ३६२ १८२ १५७ ... १९९ ... अनुवन्ध परिज्ञाय ...२५७ १२५ .. १८८ ११८ अनुमन्ता विशसिता अनुरक्त शुचिर्दक्ष ... २४० १५२ ४१ .. ५० अन्त च समुत्कर्ष .. ... ३५१ ९० .