पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५२३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिपद्यानामकाराद्यनुक्रमणिका. ९९ . . • • २९७ . अङ्गुष्टमूलन्य तले .१२७ .३८९ ...२९४ ८४ ... १०८ .. १४ ४२७ ...१२ ४१७ अद्रोहणैव नूतानाम् अकृत्वा मैक्षचरणम् ... ११८ अज्ञानाद्वारणी पीत्वा २७७ ... ... २९१ ... २२२ ... श्लोक पृष्ठ श्लोक अष्टं अ अघ स केवल मुझे अदन्वा तु य एतेभ्य अकन्येति तु य कन्याम् ३०८ अगावपीडनाया च ३१८ अदर्शयित्वा तत्रैव २९६ अङ्गुलीन्यिभेदन्य अदातरि पुनदर्दाना अकामत कृत पापम् अदीयमाना नग्न अकामत कृते पाप अचक्षुविषय दुर्गम् १४६ अदूषिताना द्रव्याणाम् अकामतन्तु राजन्यम् ...४४४ अकामस्य क्रिया काचित् २९ अच्छलेनैव चान्विच्छेत् ३०१ अदेयं यश्च दिशति . . २०८ अकामोपहित नित्यम् . ४८२ अजइश्चेदपोगण्ड अद्भिरेव द्विजा-याणान् अकारणपरित्यक्ता अजाविक सैकशफम् ३६० : अनिमीत्राणि शुव्यन्ति अजाविक तु मरुद्धे ३१० अकार चायुकार च .... अद्भिन्तु प्रोक्षण शौचम् २०२ अजीगत सुतं हन्तुम् ४१५ अकुर्वन्विहित कर्म अद्योग्निब्रह्मत क्षत्रन् ३९४ अकृत च कृतात्क्षेत्रात् मजीवरतु यथोक्तेन अद्यात्काक पुरोडागम् २३३ अकृता वा वृता वापि अज्ञानात्प्राग्य विमूत्रम् ४४८ ३६३ १३२ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् ४६२ अहारेण च नातीयात् .. १४५ अक्रोधनान्सुप्रसादान ...४४७ अवमार्थमिव्यर्थ अकोधना शौचपरा ११४ / अज्ञेभ्यो ग्रन्थिन श्रेष्ठा ४८४ अधर्मदण्डन लोके अक्षमाला वसिष्टेन • . ३४३ / अज्ञो भवति वै बाल ५९ अधर्मप्रभव चव अक्षारलवणान्ना न्यु १९३ अण्डजा पक्षिण सर्पा १४ । अधर्मेण च य प्राह अक्षेत्रे वीजमुत्सृष्टम् अण्व्यो मात्रा विनाशिन्य अगारदाही गरद अत ऊब तु छन्दासि . १५० । अधन्तान्नोपदव्याच अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये ३६ अधानिक विभिन्याये ३२२ अग्निदग्वाननिदान . ११५ अत स्वल्पीयसि द्रव्ये... ४२१ अवानिको नरो यो हि... १६२ अग्निदान्भक्तदाश्चैव अग्निपकाशनो वा स्यात् २१४ अतपान्त्वनधीयान १६५ अधितिष्टेन्न केशान्तु १४६ अग्निवायुरविभ्यस्तु . . २३५ अधियज्ञ ब्रह्म जपेत् २२६ अग्नि वाहारयेदेनम् अतिक्रान्ते दशाहे च ... १९३ अधिविन्ना तु या नारी अग्निहोत्र च जुहुयात् . १३७ अतिक्रामेत्प्रमत्त या . ३५३ । अधीत्य विधिवद्वेदान् । अग्निहोत्रं समादाय अतिथि चाननुज्ञाग्य अधीवीरस्त्रयो वर्णा अग्निहोत्र्यपविव्याग्नीन् अतिवादास्तितिक्षेत अधोदृष्टिनेप्कृतिक अग्नीनात्मनि वैतानात् अतेजसानि पात्राणि अव्यक्षान्विविवान्कुर्यात् २४३ जन्नीन्यन भैक्षचर्याम् अतोऽन्यतममास्थाय अव्ययध्यावाहनिकम् ३७४ अन्ने सोमयमाभ्या च अतोऽन्यतमया वृत्त्या अव्यात्मरतिरासीन अग्ने सोमन्य चैवादौ . अध्यापन ब्रह्मयज्ञ अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक अत्युष्ण सर्वमन्न स्यात् ९२ अध्यापनमध्ययनम् अन्यभाव तु विप्रस्य अत्र गाथा वायुगीता अध्यापनमध्ययनम् अग्यगारे गवा गोप्टे अथ मूलमनाहार्यम् अभ्याधेय पाकयज्ञान् अदपज्यान्दण्डयत्राजा... २९१ अध्यापयामास पितॄन् . ४६८ अव्येष्यमाणन्त्वाचान्त अन्या सर्वेषु वेदेषु अदत्तानामुपादानम् ४१० ११ अवर्मणेवते तावत् I. ...१०८ ...१४२ अत ऊब योग्यते ... १० अतन्तु विपरीतम्य ...२८९ ... २१७ २११ १५४ ४२७ . ..२१९ .२१५ २२० ५० ११७ ... २२० १२१ ९१ ...४११ ११७ २२ ...१४३ ५९ ५७ ४३ ..११२