पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/५२५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अनुक्रमणिका। ... ...४८० ५० ...३२७ अर्थानर्थावुभौ बुद्धा ७७ ७५ • .३५५ ८२ ... २८८ ... २७४ ...३३९ • •४४२ ... ...१२३ .. श्लोकः पृष्टं श्लोकः पृष्ठ भरण्ये वा निरभ्यम्य ४६६ | असन्कृतप्रमीतानान् १२३ अराजके हि लोकेऽस्मिन् २३० असत्कृतान्पशन्मत्रै १८५ अरोगा सर्वसिद्धार्थी असकृदर्भवासेषु अर्थकामेप्वसक्तानाम् ३१ असख्या मूर्तयन्तस्य अर्थसम्पादनाथै च २५९ असधिताना संधाता अर्थस्य सग्रहे चैनाम् .. ३४१ असपिण्ड द्विजं प्रेतम् ..१९८ २७३ असपिण्डा च या मातु अर्थेऽपव्ययमान तु असभाष्ये साक्षिभिश्च अलकार नाददीत असभोज्या ह्यसंयाज्या ३८२ अलकृतश्च सपश्येत् असम्यकारिणश्चैव अलब्ध चैव लिप्सेत .. २४६ असाक्षिकेषु त्वर्थेषु अलब्धमिच्छेद्दण्डेण २४७ असुतास्तु पितु पल्या ३७२ अलावु दारुपात्र च २२० अस्थिमता तु सत्वानाम् ४४६ अलाभे न विषादी स्यात् २२१ अस्थिस्थूण स्नायुयुतम् ... २२४ अलिङ्गी लिगिवेषण अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्त. अस्त्रं गमयति प्रेतान् अल्प वा बहु वा यस्य... ...१२० अल्पान्नाभ्यवहारण अस्वतन्त्रा त्रिय कार्याः ३४० २२१ अवकाशेषु चोक्षेषु अस्वामिना कृतो यस्तु ... ३०३ अवकीर्णी तु काणेन अहन्यन्यवेक्षेत अवर्य चरेत्कृच्छ्रम् १२ | अहं प्रजा सिसृक्षस्तु ४५७ अवर्य त्वब्दशतम् अहार्य ब्राह्मणद्रव्यम् अवनिष्ठीवतो दर्पात् २२४ ३१७ अहिंसयेन्द्रियासङ्गैः अवहार्यो भवेञ्चैव अहिसयैव भूतानाम् अवाशिरास्तमस्यन्धे अहिसा सत्यमत्तेयम् ४०८ अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना अहुत च हुत चैव अविद्याना तु सर्वेषाम् . ३७६ अहोरात्रे विभजते अविद्वाश्चैव विद्वांश्च अह्ना चकेन रात्र्या च... १९० ३९४ अविद्वासमल लोके महा रात्र्या च याञ्जन्तून् २२३ अवेक्षेत मतीनृणाम् २२१ आ अवेदयानो नष्टस्य आकारैरिङ्गितैर्गत्या २० अव्यङ्गाह्रीं सौम्यनाम्नीम् ७८ आकाशातु विकुर्वाणात् अनतानाममन्त्राणाम् आकाशेशास्तु विज्ञेया-... १६४ अनर्यद्विजैर्भुक्तम् आगमं निर्गमं स्थानम् ... ३३६ ३८२ अशक्नुवस्तु शुश्रूषाम् अशासस्तस्करान्यन्तु ३८४ आगारादभिनिष्क्रान्त २१८ अश्मनोऽस्थीनि गोवालान् ३१२ आचम्य प्रयतो नित्यम् अश्रोत्रिय पिता यस्य... १०३ आचम्य प्रयतो नित्यम् १९५ अश्लीकमेतत्साधूनाम् १६८ आचम्योदक्परावृत्य अष्टपाद्य तु शुद्रस्य अष्टावष्टौ समश्नीयात् । ४५९ आचारहीन क्लीवश्च अष्टौ मासान्यथादित्य- ३९२ 'आचाराद्विच्युतो विम ४२ श्लोक पृष्टं आचाराल्लमते ह्यायु आचार्य स्वमुपाध्यायम् १९६ आचार्य च प्रवक्तारम् .. १६० आचार्यपुत्र शुश्रूधुः आचार्यश्च पिता चैव आचार्यस्त्वस्य या जातिम् ५८ भाचार्य तु खलु प्रेते आचार्यो ब्रह्मलोकेश आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः आच्छाद्य चार्चयित्वा च आतुरामभिशस्ता या ... ४४१ आत्मनश्च परित्राणे आत्मनो यदि वान्येपाम् ४४१ आत्मैव देवता सर्वाः आत्मैव ह्यात्मन साक्षी २८४ आददीत न शूद्रोऽपि. . ३५६ आददीताथ षड्भागम् २५२ आददीताथ षड्भागम् आदानमप्रियकरम् २६५ आदाननित्याचादातुः आदिष्टी नोदक कुर्यात् १९६ आद्य यत्र्यक्षरं ब्रह्म आद्याद्यस्य गुण त्वेषाम् आधि सीमा बालधनम् २९५ आधिश्चोपनिधिश्चोभौ आप शुद्धा भूमिगता आपत्कल्पेन यो धर्मम् ४२५ आपदर्थ धनं रक्षेत् आपद्गतोऽथवा वृद्ध आपो नारा इति प्रोक्ता आप्ता सर्वेषु वर्णेषु आमत्रितस्तु यः श्राद्ध आयति सर्वकार्याणाम् . २६० आयत्या गुणदोषज्ञ आयुष्मन्तं सुत सूते आयुष्मान्भव सौम्येति... ५३ आयुष्य प्रामुखो मुझे आयोगवश्च क्षत्ता च ... ४०० आरण्याश्च पशून्सर्वान् ४१३ आरण्यानां च सर्वेषाम् १७९ आरभेतैव कर्माणि ... ..२८५ ९१ ...२९४ २०३ . ३८८ •. २७४ ... २८० ११४ ...११० आगस्सु ब्राह्मणस्यैव २६० ७४ ...११८ आचार. परमो धर्म ... १०९