पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/३२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। श्लोकाः पृष्टम् श्लोकाः पृष्ठम् २८ ४४४ १४० ... ४४७ १४८ ४७ १४९ ४४७ ४८ ४४८ ४४८ प्रकरणम् प्रकरणम् समर्थस्यानुकल्पनिषेधः ४२५ क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तम् १२६ ४४३ द्विजस्य स्वशक्त्या वैरिजयः ३१ ४२५ माजारादिवधप्रायश्चित्तम् १३१ क्षत्रियादेर्वाहुवीर्येणारिजयः :३४ ४२५ हयादिवधप्रायश्चित्तम् ब्राह्मणस्यानिष्ट न ब्रूयात् ३५ ४२६ व्यभिचरितस्त्रीवधे... ४४५ अल्पविद्याख्यादेतृत्वनि- सर्पादिवधे दानाशक्तौ १३९ ४४५ पेधः ३६ ४२६ क्षुद्रजन्तुसमूहवधादौ ४४६ अश्वदक्षिणादाने ३८ ४२६ / वृक्षादिच्छेदनादौ १४२ ४४६ अल्पदक्षिणयज्ञनिन्दा ४२६ / अनजादिसत्त्ववधे १४३ ४४६ अग्निहोत्रिणस्तदकरणे ४२७ वृथौषध्यादिच्छेदने... १४४ ४४६ 'शूद्राप्तधनेनाग्निहोत्रनिन्दा ४२ ४२७ अमुख्यसुरापानप्रायश्चित्तं १४६ विहिताकरणादौ प्रायश्चित्ती ४५ ४२७ सुराभाण्डस्थजलपाने १४७ कामाकामकृतपापे ४५ ४२७ , शूद्रोच्छिष्टजलपाने... प्रायश्चित्तिसंसर्गनिषेधः ४२८ सुरागन्धाघ्राणे पूर्वपापेन कुटयन्धादयः ४२८ विण्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने १५० प्रायश्चित्तमवश्यं कर्तव्यम् ५३ ४२९ पुनःसंस्कारे दण्डादिनि. पञ्चमहापातकान्याह ४२९ वृत्तिः १५१ ब्रह्महत्यादिसमान्याह ४२९ अभोज्यानस्त्रीशूद्रोच्छिष्टा- उपपातकान्याह ५९ ४३० भक्ष्यमांसभक्षणे १५२ जातिभ्रंशकराण्याह ६७ ४३२ शुक्तादिभक्षणे १५३ संकरीकरणान्याह ६८ ४३२ | सूकरादिविण्मूत्रभक्षणे १५४ अपात्रीकरणान्याह ६९ ४३२ शुष्कसूनास्थाज्ञातमांसभ- मलिनीकरणान्याह ४३२ क्षणे ब्रह्मवधप्रायश्चित्तम् ४३२ कुक्कुटनरसूकरादिभक्षणे १५६ ४४९ गर्भात्रेयीक्षत्रवैश्यवधे ४३६ मासिकानभक्षणप्रायश्चि- स्त्रीसुद्धनिक्षेपहरणादौ ८८ त्तम् १५७ ४४९ सुरापानप्रायश्चित्तम् ४३७ ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिभ.१५८ ४४९ सुराप्रकाराः ९४ ४३८ बिडालायुच्छिष्टादिभक्षणे १५९ ४४९ सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् ९९ ४३९ अभोज्यानमुत्तार्यम् १६० गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तम् १०३ ४४० सजातीयधान्यादिस्तेये १६२ ४५० गोवधायुपपातकप्रायश्चि- मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम् १६३ ४५० त्तम् १०८ ४४१. पुसीसकादिहरणे... १६४ ४५० अवकीर्णिप्रायश्चित्तम् ११८ ४४२ भक्ष्ययानशय्यादिहरणे. १६५ ४५० जातिभ्रंशकरप्रायश्चित्तम् १२४ ४४३ शुष्कानगुडादिहरणे संकरीकरणादिप्रायश्चित्तम् १२५ ४४३. मणिमुक्तारजतादिहरणे १६७ ४५० ५४ ... ४४८ ४४८ ... ४४८ ७० ... ४४८ ७२ ८७ ४३७ ... ९० ४४९