पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


एकादशोऽध्यायः। २५ श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... . ... ... ... ... .. षेधः प्रकरणम् प्रकरणम् क्रियालोपात् वृषललं गच्छन्ति वृद्धिजीवननिषेधः ... ११७ ४१८ ४३ ४०६ राज्ञामापद्धर्ममाह ११८४१८ दस्यवः. ४५ ४०६ शूद्रस्य आपद्धर्मः १२१ ४१८ वर्णसंकराणां कर्माण्याह ४७ ४०६ शूद्रस्य ब्राह्मणाराधनं श्रे- चण्डालकर्माह . ५१ ४०७ ष्ठम्... १२२४१८ कर्मणा पुरुषज्ञानम् ५७ ४०८ शूद्रवृत्तिकल्पनम् १२४ ४१९ वर्णसंकरनिन्दा... ५९ ४०८ शूद्रस्य न संस्कारादि १२६ ४१९ एषां विप्राद्यर्थे प्राणत्यागः शूद्रस्यामन्त्रक धर्मकार्यम् १२७ ४१९ श्रेष्ठः ६२ ४०८ शूदस्य धनसंचयनिषेधः १२९ ४२० साधारणधर्माः ६३ ४०८ एकादशोऽध्यायः। सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्य शू- स्नातकस्य प्रकाराः १४२० द्रव च ६४ ४०९ नवस्नातकेभ्योऽनदाने... वर्णसंकरे श्रेष्ट्यम् ६७ ४०९ वेदविलो दानम् ४ ४२१ बीजक्षेत्रयोर्बलाबले ७० ४१० भिक्षया द्वितीयविवाहनि- षट्कर्माण्याह ७५ ४१० ५ ४२१ ब्राह्मणजीविका ... ७६ ४११ कुटुम्बिब्राह्मणाय दानम् ६ ४२१ क्षत्रियवैश्यकर्माह ७७ ४११ सोमयागाधिकारिणः ७ ४२१ द्विजानां श्रेष्ठकर्माह ८० ४१२ कुटुम्बाभरणे दोषः आपद्धर्ममाह ८१ ४१२ यज्ञशेषार्थ वेश्यादेर्धनग्रह- विक्रये वानि ८६ ४१३ णम्... ११४२२ क्षीरादिविक्रयफलम् ९२ ४१४ | षडुपवासे आहारग्रहणे.. १६ ४२३ ज्यायसीवृत्तिनिषेधः ९५ ४१४ ब्रह्मवादिहरणनिषेधः १८ ४२३ परधर्मजीवननिन्दा ९७ ४१४ असाधुधनं हृत्वा साधुभ्यो वैश्यशूद्रयोरापद्धर्मः ९८४१४ दाने १९ ४२३ आपदि विप्रस्य हीनयाच- यज्ञशीलादिधनप्रशंसा २० ४२३ नादि १०२ ४१५ यज्ञाद्यर्थ विप्रस्य स्तेनादौ प्रतिग्रहनिन्दा १०९ ४१६ न दण्डः २१ ४२४ याजनाध्यापने द्विजानाम् ११० ४१६ क्षुधावसन्नस्य वृत्तिकल्पने २२ ४२४ प्रतिग्रहादिपापनाशे १११ ४१६ यज्ञार्थ शूद्रभिक्षानिषेधः २४ ४२४ शिलोञ्छजीवने ११२ ४१७ यज्ञार्थ धनं भिक्षित्वा न धनयाचने ११३ ४१७ रक्षणीयम् २५ ४२४ सप्त वित्तागमाः... ११५ ४१७ | देवब्रह्मखहरणे २६ ४२४ दश जीवनहेतवः ११६ ४१७ सोमयागाशक्तीवैश्वानरयागः २७ ४२४ ... ... ...