पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/३०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मनुस्मृतिः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... ... तेषा शासनम् .. ... एव. प्रकरणम् प्रकरणम् प्रायश्चित्तकरणे नायाः २४० ३८१ प्राकारभेदादौ ... २८९ ३८९ महापातके ब्राह्मणस्य दण्डः २४१ ३८२ अभिचारकर्मणि २९० ३८९ क्षत्रियादेर्दण्डः... २४२ ३८३ अवीजविक्रयादौ २९१ ३९० महापात किधनग्रहणे २४३ ३८३ स्वर्णकारदण्डने... २९२ ३९० ब्राह्मणपीडने दण्डः २४८ ३८३ हलोपकरणहरणे २९३ ३९० वध्यमोक्षणे दोपः २४९ ३८३ | सप्तप्रकृतयः २९४ ३९० राजा कण्टकोद्धरणे यतं खपरशक्तिवीक्षणम् २९८ ३९१ कुर्यात् २५२ ३८४ / कारम्भ २९९ ३९१ आयरक्षाफलम् २५३ ३८४ राज्ञो युगलकथनम् तस्करायशासने दोषः २५४ ३८४, इन्द्रादीनां तेजो नृपो बि- निर्भयराज्यवर्धनम् २५५ ३८४ भर्ति ३०३ ३९२ प्रकाशाप्रकाशतस्करज्ञानम् २५६ ३८४ एतैरुपायैः : स्तेननिग्रहणम् ३१२ ३९३ ब्राह्मणं न कोपयेत् ३१३ ३९३ प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह २५७ ३८४ ब्राह्मणप्रशंसा ३१४ ३९३ २६२ ३८५ श्मशानाग्निन चौराणां निग्राहको दण्ड दुष्ट एवं वा- ह्मणः ३१८ ३९४ २६३ ३८५ ब्रह्मक्षत्रयोः परस्परसाहि- तस्करान्वेषणम् २६४ ३८५ त्यम् ३२२ ३९५ लोप्नादर्शने २७० ३८६ पुत्रे राज्यं दत्त्वा रणे प्राण- चौराश्रयदायकदण्डः २७१ ३८६ त्यागः ३२३ ३९५ खधर्मच्युतदण्डने २७३ ३८७ वैश्यधर्मानाह ३२६ ३९५ चौराद्युपद्रवे अधावतो शूद्रधर्मानाह दण्डः २७४ ३८७ दशमोऽध्यायः। राज्ञः कोशहारकादयो द- २७५ ३८७ अध्यापनं ब्राह्मणस्यैव १ ३९७ संधिच्छेदे २७६ ३८७ वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः . प्रन्थिभेदने २७७ ३८७ द्विजवर्णकथनम् ४ ३९८ चौरलोवधारणादौ २७८ ३८८ सजातीयाः ५ ३९८ तडागागारभेदने २७९ ३८८ पितृजातिसदृशाः राजमार्ग मलादित्यागे... २८२ ३८८ मिथ्याचिकित्सने दण्डः वर्णसंकराः ८ ३९९ २८४ ३८८ व्रात्याः २० ४०१ प्रतिमादिभेदने... २८५ ३८९ मणीनामपवेधादौ व्रात्योत्पन्नादिसंकीर्णाः २१ ४०१ २८६ ३८९ विषमव्यवहारे ... ४१ ४०५ बन्धनस्थानं २८८ ३८९ ते सुकर्मणा उत्कर्ष गच्छन्ति ४३ ४०६ ... ... ... ण्ड्याः ... ... ... ... .00 ... २८७ ३८९ उपनेयाः ...