पृष्ठम्:मनुस्मृतिः (मन्वर्थमुक्तावलीसंवलिता).pdf/३३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


द्वादशोऽध्यायः। श्लोकाः पृष्ठम् श्लोकाः पृष्ठम् ... ... ... प्रकरणम् प्रकरणम् सांशुकादिहरणे १६८ ४५० अनुक्तप्रायश्चित्तस्थले २०९ ४५७ म्यागमनप्रायश्चित्तम् १७० ४५१ प्राजापत्यादिव्रतनिर्णयः २११ ४५८ वारजखलादिगमने १७३ ४५१ व्रताङ्गानि २२२ ४६० मैथुनादौ १७४ ४५१ पापं न गोपनीयम् २२७ ४६१ डाल्यादिगमने १७५ ४५२ | पापानुतापे २३० ४६१ भचारे स्त्रीणां प्रायश्चित्तम्... १७६ ४५२ पापवृत्तिनिन्दा ... २३२ ४६२ मनस्तुष्टिपर्यन्तं तपः कुर्यात् २३३ ४६२ डालीगमने... १७८ ४५२ तसंसर्गप्रायश्चित्तम् १७९ ४५२ तपःप्रशंसा २३४ ४६२ तस्य जीवत एव प्रेत- वेदाभ्यासप्रशंसा २४५ ४६४ क्रिया १८२ ४५३ रहस्यप्रायश्चित्तम् २५७ ४६६ तस्यांशादिनिवृत्तिः... १८५ ४५४ प्रायश्चित्तसंसर्गः १८६ ४५४ द्वादशोऽध्यायः। तस्त्रीणामन्नादिदेयम् १८८ ४५४ शुभाशुभकर्मफलम् तसंसर्गनिषेधादि १८९ ४५४ कर्मणो मनः प्रवर्तकम्... ४ ४६८ घ्नादित्यागः १९० ४५४ त्रिविधमानसकर्माणि ५४६८ वेदत्यक्तप्रायश्चित्तम् १९१ ४५५ चतुर्विधवाचिककर्माणि तार्जितधनत्याग: १९३ ४५५ त्रिविधशारीरकर्माणि त्प्रतिग्रहप्रायश्चित्तम् १९४ ४५५ मनोवाकायकर्मभोगे प्रायश्चित्तं साम्यं पृच्छेत् १९५ ४५५ त्रिदण्डिपरिचयः १० ४६९ यो घासदानं तत्र क्षेत्रज्ञपरिचयः १२ ४६९ संसर्गः १९६ ४५५ . जीवात्मपरिचयः याजनपतितक्रियाकृ- जीवानामानन्यम् यादौ १९७ ४५६ / परलोके पाञ्चभौतिकशरीरम् १६ ४७० रणगतत्यागे भोगानन्तरमात्मनि लीयते १७ ४७१ १९८४५६ धर्माधर्मबाहुल्याद्भोगः ... २० ४७२ रदशनप्रायश्चित्तम् ... १९९ ४५६ त्रिविधगुणकथनम् २४ ४७१ तयप्रायश्चित्तम् अधिकगुणप्रधानो देहः २५ ४७२ दियानप्रायश्चित्तम्... २.१ ४५६ सत्त्वादिलक्षणमाह २६ ४७२ जलंविना वा मूत्रा- सात्त्विकगुणलक्षणम् ३१ ४७२ देत्यागे २०२ ४५६ राजसगुणलक्षणम् ३२ ४७२ देतकर्मादित्यागे २०३ ४५७ तामसगुणलक्षणम् ३३ ४७२ णस्य निकार २०४ ४५७ | संक्षेपतस्तामसादिलक्षणम् ३५ ४७२ णावगुरणे ... २०५ ४५७ / गुणत्रयात्रिविधा गतिः... ४० ४७३ ... ... ...