पृष्ठम्:भामती.djvu/३५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ २८ ]


प्रह्मशकुन्तादीनामविप्रतिपन्नमुग्धभावानां व्यवचारखादृशे व्य
पन्नानामपि पंसां दृश्यते । तेन तत्सामान्यातेषामपि व्यवहार
समयेऽविद्यावत्वमनुमेयम्। चशब्दः समुचये । उक्तशङ्का
निवर्तनसहितपूर्वतोपपत्तिरविद्यावत्पुरुषविषयत्वं प्रमाणानां
साधयतीत्यर्थः । एतदेव विभजते “यथा हि पश्चाद्य” इति ।
अत्र च “शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सती'ति प्रत्यक् प्रमा
एणं दर्शितम् । “शब्दादिविज्ञान' इति सत्फलमुक्तम् । “प्रति
कूल” इति चानुमानफलम् । तथाचि । शब्दादिखरूपमुपलभ्य
तज्जातीयस्य प्रतिकूलतामनुस्मृत्यं तज्जातीयतयेोपलभ्यमानस्य
प्रतिकूलतामनुमिमीतइति। उदाचरति । “यथा दण्डेति” शे
षमतिरोचितार्थम् ।स्यादेतत् । भवन्तु प्रत्यक्षादीन्यविद्यावद्दिष
याणि। शास्नं तु ज्येतिष्टोमेन खर्गकामेो यजेतेत्यादि न दे
चामाध्यासेन प्रवर्तितुमर्चति । अच खामुमिकफलेोपभे।
गयेोग्ये ऽधिकारी प्रतीयते । तथा च पारमर्षे स्रवम् । शाख
फलं प्रयेोक्तरि तल्लक्षणत्वात्तस्मात्खयं प्रयेोगे स्यादिति । न च
देहादि भस्मीभूतं पारलैकिकाय फलाय कल्पतइति देचाद्य
तिरिक्ततं कचिदधिकारिणमाक्षिपति शास्त्रं, तदवगमश्च विद्येति
कथमविद्यावद्विषयं शाखमित्याशङ्क्याच । “शाखीये वि”ति । ।
चि खर्गकामस्य पुंसः परलेोकसंबन्धं विना न निर्वच्छतीति ताव
नाचमाशिपेत्, न त्वस्यासंसारित्वमपि तस्याधिकारेऽनुपयेो
गात् । प्रत्युतैौपनिषद्स्य पुरुषस्याकर्तुरभेतुरधिकारविरो
धात् । प्रयेोक्ता चि कर्मणः कर्मजनितफलभेोगभागो कर्मए
धिकारी खामी भवति। सच कथमकर्ता ऽप्रयेता.कथं वा ऽ
भेोक्ता कर्मजनिसफलभेोगभागी । तस्मादनाद्यविद्यालयधक

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/३५&oldid=112640" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्