पृष्ठम्:भामती.djvu/२९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति

[ २२ ]

दात्मा, विषयस्तु ततोऽन्यो युवात्प्रत्यगोचरे ऽभ्युपेयः। त
स्मादनात्मत्वप्रसङ्गादनवखापरिहाराय युवमत्प्रत्ययापेतत्व,मत
एवाविषयत्वमात्मनेो वक्तव्यं, तथा च नाध्यास इत्यर्थः ।
परिहरति । “उच्यते । न तावद्यमेकान्तेनाविषयः” । कुत ।
“अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्” । अयमर्थः। सूत्यं प्रत्यगात्मा स्व
यंप्रकाशत्वादविषये ऽनंशश्, तथाप्यनिर्वचनीयानाद्यविद्याप
रिकल्पितबुद्विमनरह्मस्थूलशरीरेन्द्रियावच्छेदेनानवच्छिन्नेो
पि वस्तुते ऽवच्छिन्नइवाभिन्नेापि भिन्नद्वाकर्तपि कर्तवाभे
क्तापि भेोक्तवाविषयेप्यस्मत्प्रत्ययविषयइव जीवभावमापन्ने
ऽवभासते। नभइव घटमणिकमक्षिकाद्यवच्छेदभेदेन भिन्नमि
वानेकविधधर्मकमिवेति। नहि चिदेकरसस्यात्मनश्चिदंशे गृ
ऽस्य चिद्रपाइस्तुते भिद्यन्ते, येन तद्ग्रपे न गृद्येरन् । गृहीता
एव तु कल्पितेन भेदेन न विवेचिता इत्यगृहीताइवाभान्ति ।
न चात्मनेो बुद्यादिभ्येो भेदस्तात्विकेो, येन चिदात्मनि गृच्छ्
माणे सेोऽपि गृचोतेो भवेत् । बुह्यादीनामनिर्वीच्यत्वेन तङ्गेट्
स्याप्यनिर्वचनीयत्वात्। तस्माच्चिदात्मनः स्वयंप्रकाशस्यैवा
नवच्छिन्नस्यावच्छिन्नेभ्येो बुह्यादिभ्येो भेदाग्रचात् तद्ध्यासेन
जीवभाव इति । तस्य चानिदमिदमात्मने ऽस्मत्प्रत्ययविषय
स्वमुपपद्यते। तथाहि । कर्ती भेोक्ता चिदात्मा ऽचंप्रत्यये प्र
त्यवभासते। न चोदासीनस्य तस्य क्रियाशक्तिर्भगशक्तिर्व सं
भवति । यस्य च बहादेः कार्यकरणसंघातस्य क्रियाभेोगशाती
न तस्य चैतन्यम्। तस्माच्चिदात्मैव कार्यकरणसंघातेन ग्रथि
तेो लब्धक्रियाभेोगशक्तिः स्वयंप्रकाशेऽपि बुह्यादिविषयवि

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२९&oldid=112473" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्