पृष्ठम्:भामती.djvu/२८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १२ ]


ऽदीर्घथेति प्रकाशते। तस्माचन्द्रे ऽनुभूयमानइव द्वितीयश्चन्द्र
माः स्वप्रकाशादन्येऽर्थे ऽनिर्वचनीय एवेति युक्तमुत्पश्यामः।
न चास्य प्रकाशख्याजानतः स्वलक्षणभेदे ऽनुभूयते । न चानि
वाच्यार्थभेदः प्रकाशं निर्वाच्यं भेत्तुमर्चति । अतिप्रसङ्गात् । न
चार्थनामपि परस्परं भेदः समीचीनज्ञानपद्धतिमध्यास्ते इत्यु
परिष्टादुपपादयिष्यते । तद्यं प्रकाश एव. स्वयंप्रकाश एकः
कूटस्थे नित्ये निरंशः प्रत्यगात्मा ऽशक्यनिर्वचनीयेभ्यो देच्
न्द्रियादिभ्य आत्मानं प्रतीपं निर्वचनीयमञ्चति जानातीति प्र
त्यङ् स चात्मेनि प्रत्यगात्मा, स चापराधीनप्रकाशत्वादनंश
त्वाच्चाविषयस्तस्मिन्नध्यासेो विषयधर्माणां, देचेन्द्रियादिध
र्मणां, कथं, किमाशपे। अयुक्तोयमध्यास इत्याशेपः । कस्मा
दयमयुक्त इत्यत आच ॥ “सर्वे हि पुरोवस्थिते विषये विष
यान्तरमध्यस्यति' । एतदुक्तं भवति । यत्पराधीनप्रकाशमंश
वच्च तत्सामान्यांशयचे कारणदोषवशाच्च विशेषायचे ऽन्यथा
प्रकाशते । प्रत्यगात्मा त्वपराधीनप्रकाशतया न स्वज्ञाने कार
ध्येत । न चांशावान्, येन का
चिदस्यांशे गृहीत कश्चिन्न गृहोत, नछि तदेव तदानीमेव
नेष गृहीतमगृहीतं च संभवतीति न स्वयंप्रकाशपक्षे ऽध्यासः।
सदातनेऽप्यप्रकाशे पुरोवस्थितत्वस्यापरोक्षत्वस्याभावान्नाध्या
सः। नहि श्रज्ञावपुरस्थितायां रजतमध्यस्यतीदं रजतमिति।
तस्मादत्यन्तग्रह ऽत्यन्तायचे च नाध्यास् इति सिङ्कम् ॥ स्यादे
तत् । अविषयत्वे चि चिदात्मने नाध्यासेो, विषय एव तु चि
दात्मा अस्मत्प्रत्ययस्य, सत्कथं नाध्यास् इत्यत आह।। “युक्म
तप्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनाऽऽविषयत्वं ब्रवीषि' ॥विषयत्वे हि
चिदात्मनेो ऽन्ये विषयी भवेत्। तथा च याविषयी स एव चि

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२८&oldid=112472" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्