पृष्ठम्:भामती.djvu/२७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १० ]


चाभाणकः । 'अन्धस्येवान्धलमस्य विनिपातः पदेपदे न च
निलीनमेव विज्ञानमर्थात्मानै शापयति चक्षुरादिवदिति वा
चधम् । ज्ञापनं हि ज्ञानजननं, जनितं च ज्ञानं जडं सत्रेोक्तदू
घणमतिवर्ततेति । एवमुक्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि जडानीत्यनव
खा । तस्मादपराधीनप्रकाशा संविदुपेतव्या । तथापि किमा
यातं विषयात्मनेः खभावजडयेोः । एतदायातं यत्तयेोः संविट्
जडेति। तत्किं पुत्रः पण्डित इति पितापि पण्डितास्तु। खभाव
एष संविदः खयंप्रकाशया यदर्थात्मसंबन्धितेति चेदु, चन्त
पुत्रस्यापि पण्डितस्य खभाव एष यत् पिटसंबन्धितेति समा
नम् । सचार्थात्मप्रकाशेन संवित्प्रकाशे न त्वर्थात्मप्रकाशं वि
नेति तस्याः खभाव इति चेत्तत्कं संविदेो भित्रै संविदर्था
तमप्रकाशौ । तथा च न खयंप्रकाशा संविन्न च संविदथर्थात्मप्र
काश इति। अथ संविदर्थात्मप्रकाशैौ न संविदो भिद्यते, संवि
देव तै। एवं चेत्, यावदत्तं भवति संविदात्माथै सचेति ता
वदुक्तं भवति संविदर्थत्मप्रकाशैरी सचेति, तथा च न विवक्षि
तार्थसिद्धिः । न चातीतानागतार्थगेचरायाः संविदो ऽर्थसच्
भावपि। तद्विषयचानेोपादानेोपेक्षाबुद्विजननादर्थसचभाव इति
चेन्न। अर्थसंविद इव चानादिबुद्दीनामपि तद्विषयत्वानुपपतेः।
चानादिजननादानादिबुद्वीनामर्थविषयत्वम्, अर्थविषयचाना
द्विजननाचार्यसंविदखतद्विषयत्वमिति चेतूतत् किं देचस्य
प्रयत्रवदात्मसंयोगेो देचप्रवृत्तिनिवृतिपेतुरर्थे इत्यर्थप्रकाशे
स्तु । जाबाद्देचात्मसंयोगेोनार्थप्रकाश इति चेत्, नन्वयं खयंप्र
दितम्। न च प्रकाशस्यात्माने .विषयाः । ते हि विछिन्नदीर्घ
यूलतयाऽनुभूयन्ते । प्रकाश्चायमान्तरे ऽथूलेो ऽनणुरङ्गस्वी

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२७&oldid=112591" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्