पृष्ठम्:भामती.djvu/२६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १९ ]


किकानामपीत्याच । “तथा च लेोकेऽनुभवः । शुक्तिका ि
रजतवद्वभासतइति” । न पुना रजतमिदमिति शेषः। स्यादे
तत् । अन्यस्यान्यात्मताविभ्रमेो लेोकसिङ्गः, एकस्य त्वभिन्नस्य
भेट्श्वमेो न दृष्ट इति कुतश्चिदात्मनेो ऽभिन्नानां जीवानां भेट्
विभ्रम इत्यत आाच । “एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति” ॥
पुनरपि चिदात्मन्यध्यासमाशिपति । “ कथं पुनः प्रत्यगात्म
न्यविषये ऽध्यासेो विषयतद्धर्माणाम्' । अयमर्थः । चिदात्मा प्र
काशते न वा । न चत् प्रकाशते, कथमस्मिन्नध्यासेो विषयतद्व
मर्माणम्। न खल्वप्रतिभासमाने पुरोवर्तिनि द्रव्ये रजतस्य वा
तद्वर्मणां वा समारोपः संभवतीति । प्रतिभासे वा न तावद्य
मात्मा जडे घटादिवत् पराधीनप्रकाश इति युक्तम् । न खलु
स एव कर्ता च कर्म च भवति, विरोधात्, परसमवेतक्रियाफ
लशालि हि कर्म, न च ज्ञानक्रिया परसमवायिनीति कथमस्यां
कर्म, न च तद्देव खं च परं च, विरोधात् । श्रामान्तरसमवा
याभ्युपगमे तु ज्ञेयस्यात्मनेो ऽनात्मत्वप्रसङ्गः । एवं तस्यतस्ये
त्यनवस्थाप्रसङ्गः । स्यादेतत् । आत्मा जडेपि सर्वार्थज्ञानेषु
भासमानेपि कर्तव न कर्म, परसमवेतक्रियाफलशालित्वाभा
वात्। चैत्रवत् । यथा चि चैत्रसमवेतक्रिया चैत्रनगरप्राप्तावु
भयसमवेतायामपि क्रियमाणायां नगरस्यैव कर्मता परसमवे
तक्रियाफलशालित्वात् । न तु चैवस्य क्रियाफलशालिनेोऽपि
चैवसमवायाङ्गमनक्रियाया इति। तन्न । श्रुतिविरोधात् । श्रूयते
छि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्नो' ति। उपपद्यते च । तथाहि । ये
यमर्थप्रकाशः फलं यस्मिन्नर्थश्य चात्मा च प्रथते स किं जडः
खयंप्रकाशेो वा । जडयेद्दिषयामानावपि जडाविति कस्मिन्
किं प्रकाशेताविशेषात्, इति प्राप्तमान्ध्यमशेषस्य जगतः । तथा

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२६&oldid=112470" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्