पृष्ठम्:भामती.djvu/२५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १८ ]न् पृष्टो व्याचष्टां किं शक्तिकात्वस्येदं रजतमिति ज्ञानं प्रत्यना
खम्बनत्वमाचेोस्विद्द्रव्यमात्रस्य पुरःस्थितस्य सितभास्वरस्य।
यदि पुक्तिकात्वस्यानालम्बनत्वम् श्रद्वा। उत्तरस्यानालम्बनत्वं
बुवाणस्य तवैवानुभवविरोधः। तथाहि । रजतमिदमित्यनुभव
न्ननुभविता पुरोवर्ति वस्वङ्गल्यादिना निर्दिशति । दृष्टं च दु
छानां कारणानामेौत्सर्गिककार्यप्रतिबन्धेन कार्यान्तरोपजनन
सामथ्र्यम्। यथा दावामिदग्धानां वेत्रबीजानां कदलीकाण्ड
जनकत्वम्, भस्मकदुष्टस्य चैौदर्यस्य तेजसे बचन्नपचनमिति।
प्रत्यक्षबाधापहृतविषयं च विभ्रमाणां यथार्थत्वानुमानमाभा
सेो जतवचानुष्णत्वानुमानवत् । यच्चेोक्तं मिथ्याप्रत्ययस्य व्य
भिचारे सर्वप्रमाणेष्वनापूवास इति । तद्देोधकत्वेन स्वतः प्रा
माण्यं नाव्यभिचारेणेति व्युत्पादयङ्गिरस्माभिः परिहृतं न्या
यकणिकायामिति नेच प्रतन्यते । दिङ्मात्रं चास्य स्मृतिप्रमा
षभङ्गस्येोक्तम् । विस्तरस्तु ब्रह्मतत्त्वसमीक्षायामवगन्तव्य इति
तदिदमुक्तम् । “अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्म
चक्ररूपनमाचक्षतइति'। यत्र पूक्तिकादे यस्य रजतादेरध्यास
स्तस्यैव शक्तिकार्विपरोतधर्मकल्पनं रजतत्वधर्मकरूपनमिति
येोजना । ननु सन्तु नाम परीक्षकाणां विप्रतिपत्तयः प्रकृते तु
क्रिमायातमित्यत श्राच। “सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मकल्पनां न
व्यभिचरति” । अन्यस्यान्यधर्मकल्पना ऽनृतता, सा चानिर्वच
नीयतेत्यधस्तादुपपादितम् । तेन सर्वेषामेव परोशकाणां मते
ऽन्यस्यान्यधर्मकस्यनानिर्वचनीयता ऽवश्यंभाविनीत्यनिर्वचनी
यता सर्वतन्त्रसिद्धान्त इत्यर्थः । श्रख्यातिवादिभिरकामैरपि
सामानाधिकरण्यव्यपदेशप्रवृत्तिनियमखेच्छादिदमभ्युपेयमिति
भावः । न केवलमियमनृतता परीक्षकाणां सिद्दा ऽपि तु लै

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२५&oldid=112469" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्