पृष्ठम्:भामती.djvu/१९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति[ १२ ]


दिति चेत् । किमतत्कार्यमाचेस्विदस्या ज्ञाप्यं, न तावत्कार्य,
मसतस्तत्त्वानुपपत्तेः। नापि ज्ञाप्यं, ज्ञानान्तरानुपलब्धेः । अन
वस्थापाताच। विज्ञानस्वरूपमेवासतः प्रकाश इति चेत्, कः पु
नरेष सदसतेोः संबन्धः। असद्धीननिरूपणत्वंसते ज्ञानस्या
सता संबन्ध इति चेत्। श्रदेो बतायमतिनिवृत्तः प्रत्ययतपस्वी
यस्यास्त्यपि निरूपणमायतते न च प्रत्ययस्तत्राधत्ते किं चित्।
अस्त श्राधारत्वायागात् । श्रस्तदन्तरण प्रत्यया न प्रथयत इति
प्रत्ययस्यैवैष स्वभावेन त्वसद्धीनमस्य किंचिदिति चेत्, अ
हा बतास्यास्त्पक्षपाते यदयमतदुत्पत्तिरतदात्मा च तदविना
भावनियतः प्रत्यय इति । तस्मादत्यन्तासन्तः शरीरेन्द्रियाद्ये
निस्तत्त्वा नानुभवविषया भवितुमर्चन्तीति। अत्र बूमः। निस्तत्त्वं
चेन्नानुभवगेचरखतकिमिदानीं मरीचयापि तेोयात्मना सत
त्वा यदनुभवगोचराः स्युर्न सतत्त्वाखतदात्मनां मरीचीनाम
सत्वात् । द्विविधं च वखनां तन्त्वं सत्वमसत्वं च, तच पूर्वे
स्वतः परं तु परतः। यथाज्ञः । स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सद्स्
दात्मके । वस्तुनि ज्ञायते किं चिट्रपं कैश्चिन्कदा च नेति ।
तकिं मरोचिषु तेोयनिर्भास्प्रत्ययस्तत्वगेोचरः । तथा च
समीचीन इति न भ्रान्ते नापि बाध्येत । अद्वा न बाध्येत
यदि मरोचीनतेयात्मतन्त्वान् अतोयात्मना गृह्णीयात् । ते।
•यात्मना तु गृह्णन् कथमभ्रान्तः कथं वा ऽबाध्यः । चन्त
तेोयाभावात्मनां मरीचीनां तेोयभावात्मत्वं तावन्न सूत् । तेषां

तायाभावादभदन्नतायभावात्मतानुपपत्तः । नाप्यस्त्। वस्त्वन्त रमेव हि वस्त्वन्तरस्यासत्वमास्थीयते भावान्तरमभावेन्ये न कश्चिदनिरूपणादिति वदङ्गिः। न चारोपितं रूपं वस्त्वन्तरंत द्दि भरोचये वा भवेद् गङ्गादिगतं तेयं वा। पूर्वस्मिन् करूपे

१२
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१९&oldid=112314" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्