पृष्ठम्:भामती.djvu/२०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ १२ ]


मरीचय इति प्रत्ययः स्यात् न तेयमिति। उत्तरस्मिंस्तु गङ्गायाँ
तोयमिति स्यान्न पुनरिक्षेति। देशभेदास्मरणे तेयमिति स्यान्न
पुनरिक्षेति। न चेदमत्यन्तमसन्निरस्तसमृस्तस्वरुपमर्सलोकमेवा
स्त्विति सांप्रतम् । तस्यानुभवगोचरत्वानुपपत्तेरित्युक्तमधरता
त्। तस्मान्न सत्। नापि सदसत्, परस्परविरोधादिति अनिर्वा
चयमेवारोपणीयं मरीचिषु तेोयमाथेयं तदनेन क्रमेणाध्यक्तं
तायं परमार्थतेोयमिव। श्रत एव पूर्वदृष्टमिव। तस्वतस्तु न तोयं
न च पूर्वदृष्टं किं त्वनृतमनिर्वाच्यम् । एवं च देचेन्द्रियादिप्र
पञ्चेोप्यनिर्वाच्येो ऽपूर्वेपि पूर्वमिथ्याप्रत्ययेोपदर्शित इव परत्र
चिदात्मन्यध्यस्यतइति उपपन्नमध्यासलक्षणयेोगाद्देचेन्द्रिया
दिप्रपञ्चबाधनं चोपपादयिष्यते। चिदात्मा तु श्रुतिस्मृतीति
चासपुराणगेचरस्तन्मूलतदविरुद्धन्यायनिणीतशङ्कबुद्दमुक्तस्व
भावः सत्येनैव निर्वाच्घेोऽबाधितः स्वयंप्रकाशतेवा ऽस्य सत्ता सा
च स्वरूपमेव चिदात्मने न तु तदतिरिक्त सत्तासामान्यसमवा
येार्थक्रियाकारिता वा इति सर्वमवदातम् । स चायमेवंलक्षण
केोध्यासेो ऽनिर्वचनीयः सर्वेषामेव संमतः परीश्शकाणां तदे पर
विप्रतिपत्तिरित्यनिर्वचनीयतां द्रढयितुमाह तं के चिदन्यवाऽ
न्यधर्माधयास इति वदन्ति । अन्यधर्मस्य, ज्ञानधर्मस्य रजतस्य
ज्ञानाकारस्येति यावत्, अध्यामेन्यत्र बाहो। सैचान्तिकनये
तावद्दाक्षमस्ति वस्तुसत्तत्र ज्ञानाकारस्यारोपः । विज्ञानवादि
नामपि यद्यपि न बाह्वां वस्तुस्तथाप्यनाद्यविद्यावासनारोपित
मलीक बाहू तच ज्ञानाकारस्यारोपः । उपपत्तिश्च यद्यादृश
मनुभवसिद्धं रूपं तत्तादृशमेवाभ्युपेतव्यमित्युत्सर्गेन्यथात्वं पुन

रस्य बलवद्दाधकप्रत्ययवशात्रेदं रजतमिति च बाधस्येदंता माबबाधेनेोपपतै न रजतगेोचरतेचिता । रजतरय धर्मिण

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/२०&oldid=112317" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्