पृष्ठम्:भामती.djvu/१८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ११ ]

त्पूर्वदृष्टाभिमुखादशेदकदेशतामाभिमुख्यं च मुखस्यारोप
यतीति प्रतिबिम्बविभ्रमेपि लशितेो भवति। एतेन द्विचन्द्रदि
ड्मेाचालातचक्रगन्धर्वनगरवंशेरगादिविभ्रमेय्वपि यथासंभवं
लक्षणं येोजनीयम्। एतदुक्तं भवति । न प्रकाशमानतामात्रं स्
त्वं येन देहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सङ्गावेो भवेत्। नहि स्
पदिभावेन रज्ज्वाढ्या वा स्फटिकादये वा रक्तादिगुणयो
गिनेो न प्रतिभास्न्ते प्रतिभासमाना वा भवन्ति तदात्मानस्त
द्वर्माणे वा । तया सति मरुषु भरीचिचयमुच्चावचमुञ्चलत्तुङ्ग
तरङ्गभङ्गमालेयमभ्यणमवतीर्णा मन्दाकिनीत्यभिसंधाय प्रवृत्तः
स्यात् तेयमापीय पिपासामुपशमयेत् । तस्मादकामेनापि श्रा
रोपितस्य प्रकाशमानस्यापि न वस्तुस्त्वमभ्यपगमनीयम्। न च
मरीचिरूपेण सलिलमवस्तुसत् खरूपेण तु परमार्थसदेव दे
हेन्द्रियादयस्तु खरूपेणापि असन्त इत्यनुभवागेोचरत्वात्कथ
मारोप्यत इति सांप्रतम्। यते यद्यस्न्ते नानुभवगोचराः कथं
तर्हि मरीच्यादीनामसतां तेयतयानुभवगेोचरत्वं, न च खरूप
सत्वेन तेयात्मनायि सन्ते भवन्ति । यद्यचयेत नाभावे नाम
भावादन्यः कश्चिदस्ति अपि तु भाव एव भावान्तरात्मनाऽभावः
स्वख्येण तु भावः। यथाङ्गः। भावान्तरमभावे हि कया वित्
व्यपेशयेति। ततश्च भावात्मनेपाख्येयतयास्य युज्येतानुभव
गेोचरता, प्रपञ्चस्य पुनरन्यन्तास्ते निरखतस्मस्तसामर्थख
निस्तत्त्वस्य कुतानुभवविषयभावः कुतो वा चिदात्मन्यारोपः। न
च विषयस्य समस्तसामथ्र्यस्य विरक्षेपि ज्ञानमेव तत्तादृशां स्वप्र
त्वयसामथ्र्यासादितादृष्टान्तसिङ्कस्वभावभेदमुपजातमस्तः प्र
काशनं तस्मादसत्प्रकाशनशक्तिरेवाविद्येति सांप्रतम् । यते।
येयमसत्प्रकाशनशक्तिर्विज्ञानस्य किं पुनरस्याः शक्यमस्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१८&oldid=112467" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्