पृष्ठम्:भामती.djvu/१५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ८ ]


भिदं शरारादीति । इदमिति च वस्तुते न प्रतीतिः । लेोक
व्यवचारे लेोकानां व्यवहारः स चायमचमिति व्यपदेशः । इ
तिशब्दसूचितव शरीराद्यनुकूलं प्रतिकूलं च प्रमेयजातं प्रमाणेन
प्रमाय तदुपादानपरिवर्जनादिः । अन्यान्यधर्माश्वाध्यस्यान्येो
न्यस्मिन् धर्मिणि देहादिधर्मान् जन्ममरणजराव्याध्यादीना
त्मनि धर्मिणि अध्यस्तदेचात्मभावे समारोप्य तथा चैतन्यादी
नात्मधर्मान् देहादावध्यस्तात्मभावे समारोप्य ममेदं जरामर
णपुत्रपशुखाम्यादीति व्यवचारो व्यपदेश, इतिशब्दसूचितश्च
तदनुरूपः प्रवृत्त्यादिः। श्रवचाध्यासव्यवहारक्रियाभ्यां यः कते
नीतः स समान इति समानकर्तृकत्वेनाध्यस्य व्यवहार इत्युप
पन्नम। पर्वकालत्वसचितमध्यासस्य व्यवहारकारणत्वं खूचयति,
मिथ्याज्ञाननिमित्ते व्यवहारः ।मिथ्याज्ञानमध्यासस्तनिमि
चतखङ्गावाभावानुविधानाइह्यवहारभावाभावयोरित्यर्थः । तद्देव
मध्यासखरुपं फलं च व्यवहारमका तस्य निमित्तमाच् । इत
रेतराविवेकेन । विवेकाग्रहेणेत्यर्थः । अथाविवेक एव कस्मान्न
भवति, तथा च नाध्यास् इत्यत आच । अत्यन्तविविक्तयेर्धर्म
धर्मिणः परमार्थता धर्मिणारताटात्मयं विवेके धर्माणां चासं
कीर्णता विवेकः । स्यादेतत् । विविक्तयेोर्वस्तुसतेोर्भदायचनिब
न्धनस्तादात्यविभ्रमेो युज्यते एतेरिव रजताङ्गेदायचे रजत
तादात्म्यविभ्रमः । इह तु परमार्थस्तविदात्मना न भित्रं
देचाद्यति वस्तुसत्तकुतश्चिदात्मने भेदाग्रहः कुतश्च तादा
त्यविभ्रम इत्यत आच । सत्यानृते मिथुनीकृत्य, विवेकाग्रहा
दध्यस्येति येोजना। सत्यं चिदात्मा, ऽनृतं बुद्धीन्द्रियदेचादि, ते
द्वे धर्मिणी मिथुनीकृत्य, युगलीकृत्येत्यर्थः। न च संवृतिपरमा
र्थसतेोः पारमार्थिकं मिथुनमस्तीत्यभृतङ्गावार्थस्य चे प्रयोगः।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१५&oldid=112311" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्