पृष्ठम्:भामती.djvu/१६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ९ ]

एतदुक्तं भवति । अप्रतीतस्यारोपायेगादारे प्रतीतिरुप
युज्यते न वस्तुसतेति । स्यादेतत् । आरोप्यस्य प्रतीतैौ सत्यां
पूर्वदृष्टस्य समारोपः समारोपनिबन्धना च प्रतीतिरिति दुर्वारं
परस्पराश्रयत्वमित्यत श्राच। नैसर्गिक इति । खाभाविकेो ऽना
दिरयं व्यवहारः । व्यवचारानादितया तत्कारणस्याध्यासख्या
नादितेोक्ता। ततश्च पूर्वपूर्वमिथ्याज्ञानेपदर्शितस्य बुद्धीन्द्रिय
शरीरादेरुत्तरोत्तराध्यासेोपयोग इत्यनादित्वाद्दीजाडुरवन्न प
रख्यराश्रयत्वमित्यर्थः ।
स्यादेतत् । अङ्घा पूर्वप्रतीतिमात्रमुपयुज्यते श्रारोपे, न तु प्र
तीयमानस्य परमार्थसत्ता । प्रतीतिरेव त्वत्यन्तास्ते गगनक
मलिनीकरूपस्य देचेन्द्रियादेनोपपद्यते । प्रकाशमानत्वमेव हि
चिदात्मने ऽपि सत्त्वं न तु तदतिरिक्त सत्तासामान्यसमवाये
र्थक्रियाकारिता वा, द्वैतापत्तेः । सत्तायावार्थक्रियाकारिता
याश्च सत्तान्तरार्थक्रियाकारितान्तरकरूपने ऽनवस्यापातात् प्र
काशमानतव सत्ता ऽभ्युपतव्या । तथा च दरचादयः प्रकाश्मा
नत्वान्नासन्तश्चिदात्मवद् असत्त्वे वा न प्रकाशमानास्तत् कथं
सत्यानृतयेोर्मिथुनीभावस्तदभावे वा कस्य कुता भेदाग्रत्स्तद्
संभवे कुते ऽध्यास इत्याशयवानाच् । श्राच श्राक्षेप्ता कायम
ध्यासी नाम । क इत्याचक्षेप । समाधाता लेोकसिङ्कमध्यासलक्ष
णमाचक्षाण एवाक्षेपं प्रतिक्षिपति । उच्यते । स्मृतिरुपः परत्र
पूर्वदृष्टावभासः। अवसन्नेो ऽवमतेो वा भासेो ऽवभासः। प्रत्य
यांन्तरबाधश्चास्यावसादे ऽवमानेो वा । एतावता मिथ्याज्ञान
मित्युक्तंभवति। तस्येदमुपव्याख्यानं पूर्वदृष्टेत्यादि। पूर्वदृष्टस्या
वभासः पूर्वदृष्टावभासः । मिथ्याप्रत्य

मिथुनमन्तरेण न भवतीति पूर्वदृष्टग्रचणेनानृतमारोपणीयमुप

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१६&oldid=112310" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्