पृष्ठम्:भामती.djvu/१३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ५ ]

“पूर्वात्परबलोयम्खं तत्र नाम प्रतीयताम्। अन्यान्यनिरपेक्षाणां
यत्र जन्म धियां भवे' दिति । अपि च ये ऽप्यहंकारास्पदमात्मा
नमास्थिषत तैरप्यस्य न तात्विकत्वमभ्युपेतव्यम् । अहमिचै
वाप्ति सदने जानान इति सर्वव्यापिनः प्रादशिकत्वेन ग्रहात् ।
उच्चतरगिरिशिखरवर्तिषु महातरुषु भूयिष्ठस्य दूर्वाप्रवालनि
र्भस्प्रत्ययवत्। न चेदं देहस्य प्रादशिकत्वमनुभूयते न त्वात्मन
इति सांप्रतं, नहि तद्देवं भवत्यहमिति, गौणत्वे वा न जाना
मीति । अपि च परशब्दः परत्र लच्यमाणगुणयेोगेन वर्ततइति
यत्र प्रयेोतृप्रतिपत्रेः संप्रतिपत्तिः स गैौणः स च भेदप्रत्ययपु
रःसरः । तद्यथा नैयमिकमिद्देशत्रवचने ऽग्हिात्रशब्दः (श्र०
१ पा० ४) प्रकरणान्तरावधूतभेद कौण्डपायिनामयनगते
कर्मणि मासममिचेोचं जूचेतोत्यत्र साध्यसादृश्येन गौणः (श्र०
७ पा० ३) । माणवके चानुभवसिङ्गभेदे चिासिंहशब्दः । न
त्वहंकारस्य मुख्यार्थे निन्तुंठितगर्भतया (१) देहादिभ्ये भिन्ने
ऽनुभूयते येन परशब्दः शरीरादौ गौणे भवेत्। न चात्यन्तनि
स्रढतया गैणेपिनगैौणत्वाभिमानः सार्षपादिषु तैलशब्दवदिति
वेदितव्यम् । तत्रापि खेहात्तिलभवाङ्गेदे सिङ्कएव सार्षपादीनां
तेंलशब्दवाच्यत्वाभिमाने न त्वर्थयेतैलसार्षपयेारभेदाध्यव
सायः । तसिडं गैौणत्वमुभयदर्शिने गौणमुख्यविवेकविज्ञानेन
व्याप्त तदिच व्यापक विवेकज्ञानं निवर्तमानं गौणतामपि निव
र्तयतीति । न च बालस्थविरशरीरभेदपि सेो ऽहमित्येकस्यात्म
नः प्रतिसंधानाद्देहादिभ्येा भेटेनास्त्यात्मानभव इति वाच्यम् ।
परोक्षकाणां खल्वियं कथा न लाकिकानाम् । परोक्षका अपि


(निष्कृष्य लुठितः प्रतिभासितो गर्भऽसाधारणाकारो यस्य स तथा तस्य भा

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१३&oldid=112100" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्