पृष्ठम्:भामती.djvu/१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ५ ]स्मृतीतिचासपुराणेषु गीयते। न चैतान्युपक्रमपरामर्शपसंहारैः
क्रियासमभिद्दारेणेद्वगात्मतत्त्वमभिदधति तत्यराणि सन्ति -
कयामि शक्रेणाप्युपचरितार्थानि कर्तुम् । अभ्यासे हि भूयस्त्वम
र्थस्य भवति, यथाचे दर्शनीयाचे दर्शनीयेति न न्यूनत्वं प्रागे
वेोपचरितत्वमिति। अचमनुभवस्तु प्रादेशिकमनेकविधशेोकदुः
खादिप्रपञ्चेोपलुतमात्मानमादश्यन् कथियमात्मतत्वगाचरः कथयं
तदपेक्षस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थत्वं चेति युक्तम् । तस्यापैौरुषेय
तया निरस्तसमस्तदोषाशङ्कस्य बेोधकतया खतसिङ्कप्रमाणभा
वस्य खकार्ये प्रमितावनपेक्षत्वात् ।प्रमितावनपेक्षत्वेप्युत्पत्तौ प्रत्य
चापेक्षत्वात्तद्विरोधादनुत्पत्तिलक्षणमप्रामाण्यमिति चेन्न । उ
त्पाट्काप्रतिद्वन्दित्वात् । नह्वागमज्ञानं सांत्यवहारिकं प्रय
क्षस्य प्रामाण्यमपद्दन्ति येन कारणाभावान्न भवेदपि तु तात्वि
कम् । न च तत्तस्यात्पादकम् । श्रतात्विकप्रमाणभावेभ्यपि
सांव्यवहारिकप्रमाणेभ्यस्तत्त्वज्ञानेोत्पत्तिदर्शनात् । तथा च वर्ण
हखदीर्घत्वादयेो ऽन्यधर्म अपि समारोपितास्तत्त्वप्रतिपत्तिचे
तवे, नहि लेौकिका नाग इति वा नग इति वा पदात् कुञ्जरं
धा तरु वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति भ्रान्ताः । न चानन्यपरं वाक्यं
खार्थउपचरितार्थे युक्तम् । उततं त् ि “न विधैौ परः शब्दार्थ
इति। ज्येष्ठत्वं चानपेक्षितस्य बाध्यत्वे चेतुर्न बाधकत्वे, रजत-,
ज्ञानस्य ज्यायसः शक्तिज्ञानेन कनीयस्ा बाधदर्शनात् । तद्
नपबाधने तदपबाधात्मनस्तस्योत्पत्तेरनुत्पत्तेः । दर्शितं च ता
त्विकप्रमाणभावस्यानपेशितत्वम्। तथा च पारमर्षे खूत्र, “पै-
र्वापर्ये पूर्वौर्बल्यं प्रकृतिवत्' (श्र० ६ पा० ५) इति । तथा


(१) विपर्यासान्यः ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१२&oldid=112102" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्