पृष्ठम्:भामती.djvu/१०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ ३ ]

भिज्ञानात् । विषयेभ्यस्त्वस्य विवेकः स्थवीयानेव। बुमिनसेच
हमन्धेाहमित्यादयश्च प्रयोगा असत्यप्यभेदे कथं चिन्मञ्चाः
क्रोशन्तीत्यादिवदैौपचारिका इति युक्तमुत्पश्यामः । तस्मादि
दंझारास्पदभ्यो द्वेचेन्द्रियमनेोबुििवषयेभ्येो व्यावृत्तः स्फुटत
राहमजुभवगम्य आत्मा संशयाभावादजिज्ञास्य इति सिङ्कम्।
अप्रयेोजनत्वाच्च । तथाहि, संसारनिवृत्तिरपवर्ग इह प्रयोजनं
विवक्षितम्। संसारद्यात्मयाथात्म्याननुभवनिमित्त आत्मयाथा
त्यज्ञानेन निवर्तनीयः । स चेट्यमनादिरनादिनात्मयाथात्म्य
ज्ञानेन सहानुवर्तते कुतो ऽस्य निवृत्तिरंविरोधात् । कुतश्यात्म
याधान्याननुभवे, नहूचमित्यनुभवादन्यदात्मयाथात्म्यज्ञान
मति । न चाहमिति सर्वजनीनस्फुटतरानुभवस्मर्थित आत्मा
देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः शक्य उपनिषदां सहखेरप्यन्यथयितु
मनुभवविरोधात् । नह्यागमाः सहस्रमपि घटं पटयितुमीशते ।
तस्मादनुभवविरोधादुपचरितार्थ एवेोपनिषद् इति युक्तमुत्प
श्याम इत्याशयवानाशङ्क परिहरति । युदस्मत्प्रत्यगाचर
येरिति । अत्र च युवाट्स्मदित्यादिमिथ्याभवितुं युक्तमित्वन्तः
शङ्काग्रन्थः । तथापीत्यादिपरिहारग्रन्थः । तथापीत्यभिसंबन्धा
च्झङ्कायां यद्यपोति पठितव्यम् । इदमस्मत्प्रत्ययगोचरयेोरिति
तियोगी त्वंकारो नैवमिदंकार, एते वयमिमे वयमास्महइति
बजुल्लं प्रयेगदर्शनाद्विति । चित्खभाव श्रात्मा विषयी, जडख
भावा बुद्धीन्द्रियदेवविषया विषयाः। एते हि चिदात्मानं विस्-ि
न्वन्ति , श्रवबक्षन्ति खेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्तीति यावत् ।
परस्परांनध्यासचेतावत्यन्तवेलच्क्षण्ये दृष्टान्तस्तमःप्रकाशावदिति ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/१०&oldid=112097" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्