पृष्ठम्:भामती.djvu/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


[ २ ]

भाष्यं प्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीतं विभज्यते ॥ ६ ॥
आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचेोस्मदादीनाम्।
रथ्येोदकमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ ७ ॥
अथ यदसंदिग्धमप्रयेोजनं च न तत्प्रेक्षावत्प्रतिपित्सागेचरो,
यथा स्मनस्केन्द्रियसन्निकृष्टः स्फीतालेाकमध्यवती घटः करट
दन्ता वा, तथा चेदं ब्रह्नोति व्यापकविरुद्धेोपलब्धिः । तथाहि,
“बृहत्त्वाच्णत्वादात्मैव ब्रह्नोति गीयते’, स चायमाकीटप
तङ्गभ्य श्रा च देवर्षिभ्यः प्राणभून्मात्रस्येदंकारारदेभ्ये देहे
न्द्रियमनेोबुििवषयेभ्येो विवेकेनाहमित्यसंदिग्धाविपर्यस्ताप
रोच्चानुभवसिद्ध इति न जिज्ञासास्पदं, नहि जातु कश्चिदत्र
संदिग्धे ऽहं वा नाचं वेति, न च विपर्यस्यति नाहमेवेति । न
चाहं कृशः स्थूले गच्छामोत्यादिदेहधर्मसामानाधिकरण्यद
र्शनात् देहालस्बनेो ऽयमहंकार इति सांप्रतम् । तदान्नम्बनत्वे
द्दि येो ऽचं बाल्ये पितरावन्चभवं स एव स्थाविरे प्राप्तननुभवा
मोति प्रतिसंधानं न भवेत् । नहि बालस्थविरयेः शरीरयेर
स्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञानगन्धे येनेकत्वमध्यवीयेत । तस्मा
द्यषु व्यावर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्ये भिन्नं, यथा कुसुमेभ्य
स्रवम् । तथा च बान्नादिशारीरेषु व्यावर्तमानेष्वपि परपरमदं
कारास्पदमनुवर्तमानं तेभ्यो भिद्यते । अपि च खप्तान्ते दिव्यं
शरीरभेढमास्थाय तदुचितान् भागान् भुञ्जान एव प्रतिबुद्धे
मनुष्यशरीरमात्मानं पश्यन्नाहं देवे मनुष्य एवेति देवशरीरे
बाध्यमानेष्यद्दमास्पदमबाध्यमानं शरीराङ्गिनं प्रतिपद्यते । श्रपि
च येोगव्याघ्रः शरोरभेदेपि श्रात्मानमभिन्नमनुभवतीति नात्
कारालम्बनं देहः । अत एव नेन्द्रियाण्यप्यस्यालम्बनम्, इन्द्रिय
भेदपि ये ऽइमद्राक् स एवेतर्हि स्पृशामीयद्दमालम्बनस्य प्रत्य

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:भामती.djvu/९&oldid=112094" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्