पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५८१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६८ १४२२ ७४२ ६३१ ९३२ ४७ ३०६ ४८१ ४७६ ४० १४४९ १३१९ ३३४ १२६० १८१ ६६९ ६४८ श्रीषेणविष्णुचन्द्र ७१६ सलिलेन समं साध्यम् श्रीषेण गृहित्वा चन्द्र ७१८ सर्वाणतांशवर्णी श्रुतिसंहितास्मृतीनाम् २६० सहिता विक्षेपांशाः षटुदधिर्मनवो १४१ सावनमासाब्दाधिप षड्गुणितागतशेष १५६५ सावनमुदयादुदयम् षड्भयुतमूनमुदयैः ६१३ साऽहोरात्रार्धगुणा षडविंशमिथनांशे ६२२ सितमुन्नतं यतोऽर्कः षष्टिशतत्रयभक्तात् ९६७ सितवृद्धि हानि यदि षष्टधा विभजेत् लब्धम् ६०२ सितशीघ्रस्य यमलगो षष्टया विभाजिता ३७७ सूत्रार्धे गुणा त्रिज्या षष्टयाहता शलाका ३०८ सूनोन्त्यो द्विपदाग्रम् षोडशगवि योजन परिधम् ६७३ सूर्येज्या जिनभागज्यया संयोगान्तरमवनति ४२५ सूर्यविलिप्ताशेषम् १००६ सूर्यस्य मनुद्वितयं संक्रांतिस्थो यावत्करोति १०११ सूर्यादयश्चतुर्थी संक्रान्तेराखंती ग्रहस्य ९८१ सूर्यास्तमयादिष्टा सत्रिग्रह ऋतिरुदग् १४१२ स्पृष्टाधुराभिदलयो सदृशछेदांशयुति ७४८ सेप्टणं छेदगुणो सदृशद्विवधो वर्गः १२०५ सेकक्रमतुलाद्य : सप्तदशकालयंत्राणि १४२१ सेकादंशकशेषाद् सप्तभिरंशैर्गुणिता २०४ सौम्यं विमण्डलार्च सप्तहर्तस्त्रिवसुहृतः त १५५६ सौम्यविमण्डलार्द्ध म् समदलसमविषमाण १३३९ सौम्यादशार्कविषया सममंडलगः प्राणैः १०४४ सौम्याद्वयब्धिका षष्टि सममंडलशंकु १०५७ सौरेणाब्दा मासा सममंडलाविषुवतो ३८८ स्तोद्धत्यतोग्रातो समलिप्त स्फटमध्यात् ५२८ स्थानांतरेषु लब्धं समलिप्तिकालिकं कृत्वा ६३५ स्थाप्योन्यघनोऽन्य समसंख्यायां सोपान १३१९ स्थित्यद्ध महदिन्दो समायक संयुक्तः ३२३ स्थित्यद्याद्विपरीतं तमः ११०१ स्थूलफलं त्रिचतुर्मु ज सर्वपदानामंते तिथ्यंते ११२७ स्पर्शान्निमीलनं सर्वाणि स्थानानि १५६० स्पष्टं तन्मध्यांतरमृणम् सलिलभ्रमोवलंबः १४२१ स्पष्ट' पश्यति यस्मात् २४६ १३१६ १२११ १३६७ १३२६ ५७६ ५७६ १४६५ २३४ ६१४ ७४३ २८८ १३०२ ८१६ ३७६ २८४ ३८६