पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५८०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६७ १४५५ ६२६ २६८ २७२ १३०५ ५० विषुवदपमंडलदिशोः ११०१ शृङ्प्राच्यपरांतर विषुवदुदग्बध्नीयात् १४०० शंकुप्राच्यपरांतर विषुवद्दक्षिणतो १४०० शेकुः प्राच्यपरायाः विषुवन्मण्डलमूर्वम् १३९४ शंकुलंबरछाया विषुवन्मण्डलग्नम् १३९५ शंक्वन्तरेण गुणिता विस्तारायांमांगुलघातः ८८३ शशिदिनगृणं सविकलं वीक्ष्यगृहाग्र' सलिले १२६८ शशिना जिनैः रङ्गः वृत्ते शरोनगुणितात् ८६२ शशिबुधसितार्क वेदनख जलधिनखा १५७८ शशिमानवगपादौ व्यतिपातवैधतान्यकं ६६३ शशिवत् जीवे द्विहतम् व्यतिपातवैधति ३२ शशिमृगान्यत्यर्धरात्रेः व्यतिपातोपक्रमयो: १०१७ शशियमशरा गुणरसाः व्यकन्दुकलाभक्ताः २५४ शशिलिप्ताशेषकृति व्यकन्दुकला भक्ताः १५५० शशिबद्वाहुः स्फुट व्यकन्दुदलभुजांशाः ४९१ शशिवसुतिथिभिः व्यस्तत्रैराशिकफल ७६३ शशिविक्षेपाग्र भ्य व्यस्ता बचा जादीनाम् १०६६ शरोवेदामन्दानाम् व्यासदलमितरजीवा ९८२ शशिशंकोः प्राच्यपरा व्यसवलनापवत्तंनम् १११० शशिशृङ्गोन्नत्यर्थम् व्यासव्यासाद्ध कृती ८५७ शाकादिषु शाल्मल्यां व्यासाद्धकृतिगुणिता ३०७ शीघ्रफलं भोग्यज्या व्यासाद्धकृते मूलम् १०७० शीघ्रास्फुटाग्नहोनाछेषे ब्यासाद्धवर्णभक्तां १०५५ शुद्धीशबधे शुद्ध व्यासाद्ध संयुक्त त्रि ५१७ शून्यचतुष्टय पक्षीदु यासार्धहृतो बाहुः ६८६ शून्यविहीनमृणमृणम् व्यासाद्धंभविनक्ता ६४१ शून्येन द्वादशभिः व्येकमवमावशेषम् १२१३ शून्येशा यमतिथयः शकुछाया कृत्यो २७२ शेषं तथेष्टगुणितम् शंकुतल प्राच्यपरांतरं ६२५ शेषपदगुणभुक्ति शकुतलप्राच्यपरातर १०४३ शेषं भूव्यासगुणम् शंकुतलशकुणिते १०८० शेषवधाद्वि कृति १४५२ शेषात्रिशत् गुणिता शंकुधनुषोऽधिकस्य ५०५ जूलैस्तिथिभी रुद्र शंकुप्राच्यपरांतर ३५१ श्रीचापवंशतिलके १५५२ १३२४ ४६५ १३० ७१ ४१ २५७ ४३८ २८६ ११११ ४१ ७०६ ३५६ ८८३ २१ २२६ १२४ १९ ११६ १५५६ ५१५ ८२ १५०४ १२२८ २९० १५५५ १५१६