पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५७९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६६ १५३३ ६१३ १११६ रूपप्रक्षेपपदे १२४० वलनादिशशिवदन्यत् रूपाणि छेदगुणानि ७३७ वसुवेदा युगनन्दाः १५७५ रूपाधिकपादार्धा १३१६ वारं दद्या प्रतिदिनम् रूपेण नकुयमैः १५५३ विकलाष्टकसंक्ता सहितम् १५३६ रूपेण रूपरामैः १५२% विक्षिप्तोदक्षिणतस्तत् लग्नकलायद्यन १०६१ विक्षेपगुणाक्षज्या ७०४ लग्नसममुदयलग्नं ५०३ विक्षेपगुणात्रिज्या लग्नात् त्रिराशिहीनात् ४४७ विक्षेपमानसमकल ५६५ लघवोल्पो राश्यंशा १३४४ विक्षेपशश्यपक्रम ४८३ लघुदारुमयं चक्र १४८६ विक्षेपसत्रिराशि ४६० लघुसंख्यापदलिता १३२० विक्षेपाश द्वितीयादधिको ५८२ लंक १४०२ विक्षेपाग्रो षु त्रीन्विन्दून् ११२९ लङ्कासमयाम्योत्तररेखायां ७८ विक्षेपांत्ये सौम्ये तृतीय ५८३ लोदयचरदलवत् १०६१ विक्षेपो मध्यान्तर लब्धधरिनोजादौ १०५१ वित्रिभलग्नसमेऽर्के ४०२ लब्धमधोऽधः स्थाप्यम् ११६१ वित्रिभलग्नादुत्तर ४१८ लब्धोनाशीघ्रगति २१० वित्रिभलग्नार्कोतरजीवा ४४७ लब्धोनोट्टक्लम्बो १४६३ वित्रिभलग्नेदृक्क्षेप लम्बनघटिकालब्धम् ४१० विदिशोः सौम्येतरयोः लंबनघटिका लिप्ता ६ee विपरीतछेदगुणः लम्बनमकग्रहणवद् ५५२ विपरीतमर्धरात्रात् १९२ लंबनमृणघनमुक्त ६६५ विपरीतमृणघनम् ६११ लंबनिपातांतरकं १४६५ वियुतसहिते रवीन्द्वोः ४८७ लम्बाक्षज्यावर्गं प्रोह्य २७२ विषमचतुरस्रसुमध्ये ८३६ लाटात्सूर्यशशांक ७१७ विषमभुजांतस्त्रिभुजे ८४० लिप्तास्तात्त्वयमहृता १४४ विषमसदयो”दि ६८७ वजवधक्यं प्रथमम् १२३८ ६८५ वक्रांशकस्तद्वनरनुवक्र ४० विषुवच्छाया कृत्या ३३८ वज्ञावाधेय प्रथमं २५५ विषुवच्छाया गुणिता १०४८ वर्ग चतुर्गुणितानाम् १२०८ विषुवछाया गुणितात् ४६३ वर्गाहतरूपाणाम् १२०९ विषुवछाया भक्ता वर्गगुणकः क्षपः १२४५ विषुवत्कर्णविभक्तः ३०१ १२५२ विषुवत्कर्णहृते वा २७२ वर्णप्रमाणभावित १२३६ विषुवत्कर्णेन गुणाः ३३२ ७० ० ३३८ ७३५ ]] १०७३