पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५८२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६ ११२८ स्पष्टाद्यरात्रि दलयोः २३६ स्वाक्षांशैरुन्मंडलमहः २२ स्पष्टापक्रमभागः ५०% स्बाष्टांशोना सवितुः १५४३ स्वाहोरात्रसमा यत्र १०८८ स्फटतथ्यंताल्लम्बनम् ४३० स्वाहोरात्राद्धी मुदग् ३११ स्फुटतिथ्यंते मध्यं ३८४ स्दाहो रात्राद्धने ३२२ स्फुटमानकलाभूमि ५१७ २३७ स्मृतिपूत न स्नानम् १३८७ स्वाहोरात्राद्धन छाया ६३ स्वक्रान्तिज्ये त्रिज्या ४८५ स्वाहोरात्रे क्षितिजाद् १४०६ १०४६ स्वाहोरात्र्यङ् गुणा व्यासाद्धे स्वचराद्ध ज्या भक्ता १०७४ स्वेष्टनॅच्छेदगुणौ १२०१ स्वचरासुभिरूनयुता ५५ स्वोच्चाद् विशोध्य कृत्वा १००७ स्वछेदेनफलयुता ६१ १७६ स्वदिनघटिका विभक्तः ५६४ स्वोच्चोनंकेन्द्रमितः १५३९ स्वदिनाङपरिधि २०२ स्वोध्र्वाऽन्त्ययुतोऽश्रान्तो ११५० स्वफलमृणं प्राक् पश्चाद् ५२३ हरस्वगतिरेवं १५८९ स्वमणं क्रमोक्रमविधौ ३३४ ३३ स्वयमेव नाम यत् ७१४ हृतया व्यासाद्ध नाकं १११६ १३८८ हृतयोः परस्परम्। ११६१ स्वविकलषष्टय शगुणः ६११ हृन्मात्रममी प्रश्नाः १२९०