पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५७३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६० ७०८ ७०१ त्रिज्या विक्षेपगुणा त्रिज्याहृता भुजज्या त्रिज्याहृता युतोना त्रिनवग्रहेन्दु क्रान्तिः त्रिप्रश्नोत्तया शंकोः त्रिभमन्त्यफलधनुः त्रिभुजस्य वधोभुजयोः त्रिभुजे भुजौ तु त्रिविषयवेदशशांकाः त्रैराशिके प्रमाणम् यूनाधिमास शेषात् दक्षिणतोभयमलाः दिग्लम्बाक्षस्वोदय दिग्वर्णवलनवेलायां दिङ मध्य स्थितदृष्टय दिङ्मध्ये छायाग्रं दिङ ,मात्रमेतदन्यज दिनगतशेषप्राणः दिनगतशेषप्राणैः दिनघटिकाँकितयष्टेः दिनजभगणादिशेषम् दिनदलकर्णगुण दिनदलकर्णे त्रिभज्या दिनदलपरिधिस्फुट दिनदलविभक्त दिनमध्यार्क क्रान्त्यक्ष दिनमानरात्रिघटिकाः दिनवारादिः पश्चाद् दिवसाळुक्रमजीव १११४ दृक्कर्षाविज्ञानात् १५८ टक्क्षेपयातोऽसत् २६७ दृग्क्षेपज्या बाहुकः १०१६ दृक्क्षेपज्या भुक्त्यंतरा होता ४६५ दृग्गणितप्रग्रहयोः &९० दृग्गणितैक्य न भवति ८३४ दृग्ज्या द्वादशगुणिता ८४१ दृग्मण्डलविक्षेपापम १४१ दृग्मण्डलार्धमूर्वम्. ७६३ दूरमण्डले नतीशज्या ११८६ दृग्लग्नदृष्टिभाग ५७६ दृश्यादृश्यं दृग्गोलार्धम् ३६० दृश्यादृश्यौयुतिवत् ३६३ दृष्टिई ग्लंबगुणा ६३८ दृष्टया गुणितापसृतिः २७१ दृष्टयौच्च्यं समपीठम्, ९१७ दृष्ट्वा दिनाद्ध'घटिका ३२० दृष्ट्वा विषुवछायां १०४४ देयमसुताय नेदं ६६७ ६९१ ११२२ ४०१ ३०२ १४१५ १३६८ १४०७ ४७६ १४०९ ४६८ १४६५ १४५६ १४७९ १५९५ १४३१ १०४१ २२ २०४ १३२८ ११०३ १८७ १७८ ६५४ ११५९ देवाः सव्यगमसुराः ३२४ देशांतरं यथागत दृक् १५९६ देशान्तराद्यमेव १९४ देशान्तरे खमध्ये ११०४ द्यु गणयुगाधिमासैः ३२८ घुगणंविनाधिमासावमैः २४५ घुणमवमावशेषाद् ७€ घुगणात् त्रिंशद् १०८८ घुगणासप्तत्यंशम् १३०४ द्युगणात्स्फुट प्रहृम् ८९८ घुगणेन्दुर्दिवसघातात १०&& घुगणेषु वधोलिप्ता १५९८ घुगणोन कुदिनशेषेः ११२७ घुगणो नन्दशशाङ्क १२७७ ६६७ ६६ ६८० ९३४ १०८ ६६० ११७ दीपशंकुतलयोः दुर्जनकृतघ्नशत्रु दुर्जनकृतघ्नशत्रु दुरभ्रष्टं ग्रहों