पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५७२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६५६ ३८० १११९ १०२५ oo १४४७ २९३ १५३५ ३६५ १५३७ ११७६ १४८७ १३५३ १५२७ १५१८ ज्ञातभगणादिभुक्त ६४६ तात्कालिकविक्षेपः ज्ञातः सभाद्ध उदयेः १३०१ तात्कालिकसंस्थानं शतैकभगणश्रुति ६४६ तात्कालिकगं हैः ज्ञातैश्छायापुरुपैः १२६९ तात्कालिकोपकरणाद् ज्ञात्वा शंकुछायाम् १३०८ ताभ्यां सूर्यंशशांको ज्ञानज्ञेयग्रहयोः १३०१ तावत्सूर्ये राशीन् ज्याखंडोने शेषे १५६७ तिथयो दशभागोना ज्याः केन्द्र स्फुटभानुम् १५९२ तिथिगतगम्ये भुक्ति ज्याना चेज्ज्याद्वितयात् ११०८ तिथिभोगनाडिकासु ज्यापरिधिस्पष्टी २५६ तिथिमान दिनेष्विष्टा ज्यां प्रोह्यशेषगुणिताः १५१ तिर्यक्कीलोमध्ये ज्यार्धदृष्टेर्हग्ज्याम् १४३२ तुल्यक्रमोक्रमज्या ज्याद्धनि ज्याद्धनां १३४६ तैरुपरितनो युक्तो ज्यावगक्रान्तज्या २८६ तन्त्रपरीक्षागणितं ज्यायासकृतिविशेषात् ८६४ तंत्रभु शं प्रतिदिनमेवं तच्चापं मन्दफलं १६२ तस्मात् शीघ्रफलदलं तच्चापशा सदृशः ६३१ तस्मात्पृथसितादि तच्छाया गुणिते वा ४२२ त्रिशत्सनवरसेंदु: तज्ज्यंदु शङ्कराद्यः ४१४ त्रिशद्गुणस्तिथियुतेः तज्ये परमफलज्य। eee त्रिगुणं सप्तविभक्तम् तत्प्राणैविक्षेपे सौम्ये ५८३ त्रिगुणमवमावशेषं तत्पष्टतिथिछेदांतरे ४३० त्रिगुणः यशनिरिन्दुनो तत्स्फुटपरिधिः खनगाः २०४ त्रिगुण दलितः स्व तत्स्वक्रान्तिज्याभ्यास् ५e३ त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः तत्स्वलनांशयोगांतर १११६ त्रिच्छायाग्रजमत्स्य तदधिककलोदयवर्ध २९३ त्रिछायाग्रज्ञो यः तद्गुणितं व्यासार्धम् १३८० त्रिज्या कृतिभक्ता तदुगुणिते ज़्ये भांशैः १५e त्रिज्याकृते श्चतुर्गुण तद्दलखण्डानि तद्वन १३५३ त्रिज्यक्षयवृद्धिज्या तद्दिगुणाब्दयोगा ८८ त्रिज्यादिनाङ सम तद्यदलपरिध्यंतर १८४ त्रिज्यांत्यफलकृतियुतेः तद्गणैदिनभोगो १०३१ त्रिज्याप्तांसुभिरुदयैः तदुभुजफल कृतियोगात् १६२ त्रिज्याभक्तः परिधिः तद्वगंतरमाद्य तदंतरं " १२८५ त्रिज्यावर्गाचून ७२७ १५७० १५७० १५४० ५९ १५३६ 9b ९२८ १५६६ ९७१ २६४ १०४० ७०६ ४१० १०८५ १०५४ ६८५ ५८८ १३५ ४२१