पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/५७४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१६६१ ६६६ धुदलनतक्षांशानाम् १०७५ नवतेलंम्बांक्षाशान् २७२ युदलान्त्या ज्या छेदो ३२८ नवतेरूनैर्हश्यो ६१३ द्यदलन्नतोत्क्रमज्या ३१४ नवनगशशिमुनिकृत ५५ शूदले जिनलिप्तानं १८१ नवमशुकिषु दशमः युदले शंकु नंतज्ये १०८० नष्टेऽत्यात्स्वाधस्थोन १३२० द्वादशगुणिताक्षज्या १०५८ न समायुगमनुकल्पाः द्वादशभिर्गुणिताया ५०८ न स्फुटमार्यभटादिषु ४४६ द्वादशभिः शीतांशुः ४६७ नाचर्यो ज्ञातेरपि ६४१ द्वादशविषुवच्छाया ३३६ नाट्टचतुष्कविधिना ७०३ द्विकस्थित फलक द्वियतिः १४७७ नाडयद्ध न समेत १५३२ द्विगुणाः कलाः दिनगणः ११४ नास्तमयस्तत्र तुला १०८८ द्विगुणपदसैकगुणितम् ८०४ निगिरति गिरति १४५८ द्विगुणा त्रिशदभक्ता १५६४ निश्छेदभागहारा ११७७ द्विचतुः सख्यंशगुणो ८३० निश्छेदभागहारो १२३१ द्वित्रिगुणयोरवीन्द्वोः ६२६ निश्छेदभागहारो ग्रहयोः १२७४ द्वौद्वौ राशीमकरादृतवः १५०४ निश्छेदभागहारो विपरीत १२७४ दृशु नमधिमासशेषम् १२१२ नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये १३६७ धनभक्त धनमृणहतं ११६३ नीचोच्चवृत्तमध्यस्य ७१६ धनयोधैनमृणयोः ११८३ नृषियोजनभूपरिधिम् ६७३ धनुषः पृष्ठे द्रष्ट्रा १४३२ पंचगुणा सप्तयमा ५८५ घाय सम तथा वाज्या १४२६ पंचज्यया यतोर्कग्रहणं ७०२ धार्यं धनुस्तथान्या १४२३ पंचदशकला हीनैः ५७६ धृतिरसगुणाश्च खशराः १५८० १५६३ ध्रुवकाढूनः पश्चादधिकः ५७४ पंचदशात्रानुक्तान्येको १०३७ ध्रुवताराप्रतिबद्धज्योतिः ३ पंचाब्धियुतोऽ८ १५२७ ध्रुवयोर्बद्ध सव्यगम १३२६ पंचांबराणि गुणवं नक्षत्रसावनदिनात् १५०० नग‘हृद्रविभोग्यं १५४४ पंचेषु पंचयुग १५४७ नतभागज्या द्वादश ३२८ पदमेकहीनमुत्तरगुणितम् ७८९ न दृष्टाः स्पष्टाः २२० परमफलकेन्द्रत्रिद्यः ४७६ नलको मूले विद्धः १४८७ परमापक्रमजीवा नवतिकृतेः प्रोह्यपदं १००४ परमाल्पा मिथुनांते ७२१ नवतिथयोऽष्टि १५९१ परिकर्मविंशतिं ७३३ नवतेरधिकांशानाम् ४६१ परिकल्पाॐ बिन्दुम् ११४० ४७ १०६०