पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/४०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कियद्योजनभ्रमणमितिकथनम् शनैश्चराद्यानां शीघ्रत्वकारणकथनम् परिधेव्यसानयनम वृत्तपरिधेव्यसस्य प्रतिपादनम् गणितेन ज्याधनियनम् अधशज्यानयनम् विशेषकथनम् प्रकारान्तरेणार्धाशज्यानयनम् स्पष्टीकरणे छेद्यककथनम् नीचोच्चवृत्तभङ्गिकथनम् नीचोच्चवृत्तभङ्गया शीघ्रफलसाधनम् ग्रहणे राहोरदर्शनकथनम् अत्र निर्गलितार्थकथनम् पूर्वापरयाम्योत्तरक्षितिजवृत्तकथनम् उन्मण्डलसंस्थाननिरूपणम् विषुवन्मण्डलससंस्थानकथनम् अक्रान्तिमण्डलसंस्थानदर्शनम् विमण्डलानां कथनम् डग्मण्डलाभिनिवेशकथनम् टक्क्ष पवृत्तकथनम् ३: , १३४० १३४४

  • १३४५

१३४८ १३५२ १३५३ १३५५ १३५९ विशेषकथनम् १३७१ स्फुटयोजनात्मककरणनियनम् भूरविचन्द्राणां योजनव्यासकथनम् १३७३ भूभाबिम्बानयनम् कलात्मकबिम्बकथनम् १३८० छादकनिरूपणम् १३८२ राहुकृतं रवीन्द्वोर्नग्रहणमिति वराहमिहिरादीनां मतप्रतिपादनम् १३८५ संहितामतेन वराहादीनां निराकरणम् १३८६ लोकप्रथाप्रतिपादनम् १३८७ राहुकृतं ग्रहणमित्यत्र स्मृतिवाक्यम् १३८७ राहुकृतग्रहणे वेदवाक्यम् १३८८ स्वोक्तिप्रदर्शनम् १३८८ १३६६ १३९१ १३९१ १३९४