पृष्ठम्:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः (भागः ४).djvu/३९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


अध्यायोपसंहारः कुच्छायादिज्ञानाध्यायः प्रथमप्रश्नकथनम अन्यप्रश्नस्थापनम् अन्यप्रश्ननिरूपणम अन्यप्रश्नस्थापनम. प्रश्न न्म २०० छन्दश्चित्युचाराध्यायः १२8५-१३१५ १२ && प्रथमप्रश्नस्योत्तरकथनम् उदयान्तर-प्रस्तान्तरघटिकाभिरितिप्रश्नद्वयस्योत्तरकथनम १३०१ मध्यगतेरन्तरसाधनं तदुत्तरकथनंच १३०२ रविशशाङ्कमाननिरूपणम १३०२ दीपशिखौच्याच्छंकुतलांतरभूमिज्ञाने छायानयनस्योत्तरकथनमः १३०४ छाया द्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेनेत्यादिप्रश्नोत्तरकथनम् १३०५ छायातो गृहादीनामौच्यानयनम् १३०८ इष्टगृहौच्यज्ञो यइतिप्रश्नस्योत्तरसम्पादनम . गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्वेत्यादि प्रश्नोत्तरकथनम् १३१ बीक्ष्य गृहाग्रं सलिले प्रसार्थेति प्रश्नोत्तरकथनम् १३११ १३१४ १३१8-२० १२९०७ १२९१ १२९९५. १३०९ गोलाध्याय १३२३-१४१६ १३२४ भूगालसस्थानकथनम् देवासुरसंस्थानवर्णनम् देवदैत्ययोर्भचक्रभ्रमणव्यवस्थापनम् १३२७ चक्रभ्रमरणव्यवस्थाकथनम् दैवादीनां रविभ्रमणस्थितिवर्णनम् १३२८ देवदैत्ययोः राशिसंस्थानम १३२६. देवदैत्ययो: पितृमानवयोश्च दिनप्रमाणनिरूपणम् भूगोले लङ्कावन्त्योः संस्थानम् १३३४ निरक्षस्वदेशान्तरयोजनाकथनम् १३३६ १३३७ १३२५ १३२८ १३३०