पृष्ठम्:ब्रह्मवैवर्तमहापुराणम्.djvu/५१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


| ११ २. २. क.ॐ दै रुपंडादिभिस्तथा ॥ १२ ॥• झोझी आमदेव्या च यथा मात्रा हिताय च ॥ उवाच शंकरो बाणं भृढं पंडितमानिनम् | सं०४ उ ., ॐ हितं सत्यं नीतिशास्त्रं परिणाममुखावहम् ॥१३॥ श्रीमहादेव उवाच॥ मृणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्॥ १८ ॥झ५८ , ६२४०" भुवो भारावतरणे भारते स्वयथुः नित्य सर्वाघ्राणेंद्वन्द्वारकायां विराजते ॥ १८॥ यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासः सदी झयः॥ लुमुदेव इति ख्यातः कृध्यते तेन लेविदैः ॥१६॥ धातुर्विधाता भगवांश्चक्रपाणिः स्वयं भुवि ॥ ब्रह्मविष्णुशिवादीन्मीर् झाप्रकृतेः परः॥ १७॥ निर्गुणश्च निरी ' भक्तानुग्रहविग्रहः ॥ परं ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देद्दिनः ॥१८॥ यस्मिन्गते शवो छु ॐजीवों संग्रामस्तेन संभव ॥ शस्त्रविद्धो महाकाशो यथा मूढ क्षिस्तथा ॥१९ तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना । तस्यॐ ॐ पुत्रोऽनिरुद्धश्च महाबलपराक्रमः ॥ २० ॥ त्रैलोक्यमपि सइतुं क्षणेन च क्षमः स्वयम् । सर्वे देवाश्च दैत्याश्च बलवंतो महारथाः ॥२३॥ ते सर्वे चानिरुदस्य कलं नार्हति षोडशीम् ॥ ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं बलम् ॥ २२ ॥ तयोर्विवाहो मैत्री च न तु पुष्टवि |sट्यो। बलिःपिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः ॥ २३॥ क्षणेन येन नीतव सुतलं स हरेः कुला॥ सर्वे चांशकलः पुंसः रिपूर्णतमस्य च ॥ धंदावनेश्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ २४ ॥ पार्वत्युवाच ॥ ॥ ध्यायते ध्याननिष्ठय इत्पने च छ|दिवानिशम् ॥ २४॥ श्ना महेशः शेषश्च भगवंतं सनातनम् । दिनेश " गणेशश्च योगींद्राणं गुरोर्गुरुः ॥ ध्यायते परमात्मानं मग उक्तं सनातनम् ॥ २७ ॥ सनामारः कपिलो नरो नारायणस्तथा ॥ ध्यायंते हयांभोजे भगवंतं सनातनम् ॥ २७ ॥ मनवद्याङ्क शुनींद्वधा सिउँदा योगिनां वराः ॥ ध्यानासाध्यं च ध्यायंते भगवंतं सनातनम् ॥ २८ ॥ सर्वादिं सर्वबीजं च सर्वेशं च पसत्परमं । ध्याय ज्ञानिनः सर्वे भगवंतं सनातनम् ॥ २९ ॥ ॥ गणेश उवाच ॥ ॥ अभाग्यं च बलेनापि वैष्णवस्य महात्मनः॥ सूठेपमीदृशः ब्रः अस्य च धीमतः ॥ ३० ॥ ॥ स्कंद उवाच ॥ ॥ अये आंतर्न भूता च हिरण्यकशिपोः मां " हिरण्याक्षु॥२४७॥ खस्य च मघो कैटभस्य महात्मनः । पूर्वजास्तेपि ते दैत्या महाबलपराकमाः ॥३३॥ क्रमेण विष्णुना मीता जील्सयमसाने । छ