पृष्ठम्:नैष्कर्म्यसिद्धिः.djvu/२२१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२२० निवृत्तसर्पः सपत्थं निषिद्धकाम्ययोः.... पदान्युदृत्य वाक्येभ्यः नोष्णिमानं दहत्यग्ि न्यायः पुरोदितोऽस्माभिः परमार्थात्मनिष्ठं यत् पराञ्येव तु सर्वाणि परीक्ष्य लोकान् पश्यन्निति यदाहोचे अनुत्रकमाणका । ... पाप्मनां पाप्मभिः पारम्पर्येण कमैवं पारोक्ष्यं यत्तदर्थे स्यात पूर्वाध्यायेषु यद्वस्तु प्रत्यक्त्वास्य स्वतीरूपं प्रत्यक्त्वादातसूक्ष्मत्वात्.... ... .... प्रत्यक्षं चेन्न शाब्दं स्यात् प्रत्यक्षस्य पराक्त्वात् । • • • • ____ ७१ १९८ १८१ १३८ ४३ १९८ १३९५ ८९ २४ १९३ ३४ १८० ८० १६० १३८