पृष्ठम्:नृसिंहप्रसादः-श्राद्धसारः.djvu/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


भूमिका

स्थगित इदानीमेवेपदिव प्राप्तपरमेश्वरानुकम्यो बहिरात्मान प्रकाश
यति । मन्येऽस्याऽन्येऽपि भागाः अचिरादेव प्रकाशमेश्यन्ति इति ।
कार्येऽस्मिन् आदर्शपुस्तकदानेन शोधनादिकार्य साहाय्या च
रणेन च महामन्यन्तमुपकारमाचरितवतां पण्डितप्रवराणां महामहे
पाध्यायश्रोगेोपीनाथशर्म महेोद्यानामाधमण्यत् न कदाचिन्मु
च्येय न कदाचित् विस्मरेयम् ।
एतादृशानां ग्रन्थानां मुद्रणेन, प्रकाशनेन, विना हानिमान्मलाभ
कञ्चिदप्यपश्यतामपि प्राचीनग्रन्थोजीवनेनैव परमात्मान धन्य
मन्वतां तेषामेव श्री गोपीनाथ कविराज महोदयानां परिश्रममम
नल्प बहुधाऽभिनन्द्न् अचिरादेव चेतरेषामद्सीयभागानां प्रकाशन
प्रतीक्षमाण एतावतैव विरममि

'सुधीजनवशवद
'
'श्रीविद्याधरशमा
'