पृष्ठम्:नृसिंहप्रसादः-श्राद्धसारः.djvu/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


श्राद्धसारविषयानुक्रमणिका

मङ्गलाचरणम्

श्राद्धस्त्यावश्यकता
श्राद्वा
श्राद्धकरणे फलम्
श्राद्धे पितरः
श्राद्धाधिकारिनिर्णयः
जीवत्पितृकश्राद्धनिर्णयः
मातामहश्राद्धम्
अपराह्नकालनिर्णयः
मध्याह्ननिर्णय
रौहिणकालनिर्णयः
श्राद्धे पात्रनिर्णयः
श्राद्धे ब्राह्मणनिर्णयः
श्राद्धे वज्र्यब्राह्मणनिरूपणम्
श्राद्धे पाकार्थपात्रनिर्णयः
श्राद्धे निषिद्धद्रव्याणि
भूमिशुद्धि
गृहशुद्धिः
उदकशुद्धिः

१३
२४
२७
२६
३३
४६
४८
४८
४५
५8
६७
६९
१३

१२

१५


१8

१५.

'