पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ४०५ २० गुणानर्थकः स्यात् । । ११५६ १८ चमसांश्चमसाध्वर्य- ५३० १ गुण श्वपूर्वसंयोगे ५९८ १ गुणस्तु क्रतुसंयो- | १०५० १६ स्वमसिनां च सति धन ३१२ २२ गुणस्य तु विधामर्थे।। ११५७ ७ चमसे चम्यदर्श ६०१ २० गुणसंज्ञोपबन्धः । नात् - ७७१ ४ गुणप्याभिधान१ | १०४५ १२ चमसेषु समाख्य ६४ ३ गुण विप्रतिषेधः नत् । स्यात् । | १०६५ १२ चमसश्च तुल्यकाल ७१४ १ गुणानाश्च परार्थ वत् । घ ९०४ ६ चरावपीति चेत् । ७७३ । ६ गुणभावात् । ९०३ ७ चरो घथोक्तं पुरो ८०० ११ गुणभिधानान्म द्रादि । ११३१ ११ चिकीर्षया च संयो ११३७ गुणभिधानात्सर्वां गात् र्थम् ३५९ १९ बदना पुनरारम्भः। ६५२ १ गुणार्था वा पुनः | प्रति ११६२ ८ चोदनां भावाश्च श्रुiते १०७४ १६ चोवनर्थकत्स्त्र्योतु । ५८ ४ गुणार्थेन पुनःश्रुतिः । । चोदना वा गुणानां ४७६ २ ७ ४२३ गुणथ । चोदना वा पूर्व ५ व्यपदेशः ८८९ १२ ४८८ २० गुणोपबन्धात् । त्वात् ११७५ २४ गणो वा कर्मसा ४८२ १६ चद ना वा प्रकृत- माम्यत् । त्वात् । ८०४ १८ प्रहणाख ऽपनीतं ४९३ १९ वदने व शब्दा यात । थस्य । १०५० न ७४३ २३ चोदिते परार्थ ३ प्रावस्तुतो भक्षो तु विद्यते वात । १९५५ १२ चोदितं तु प्रतीयेत७ । । १॥ १०३८ १२ चमसधदिति चेत् । । १८१३ ५ छन्दश्च देवतावत् । ११४२ ८ इसवपुषश्च । । ८१० ४ उम्यःप्रतिषेधस्तु०