पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वक्रमानुसारि सुचीपत्रम् । ११७६ ९ अघिकफलं कर - १३० कर्तृवं श्रुतिसंयो | ९ गान् । ६३७ ६ कर्तुस्तद्धर्ममियान्। ७४७ कर्तृगुणे तु कर्मास १२ ७१४ ५ एकत्थयुक्तमेकस्य । मवायान् । ६४४ ६ एकधे ऽपि परम्। | ८९३ ११ कर्तुतो वा विशेषस्य । ३४७ १३ एकरखे । १९ ऽपि पराणि । ८९० २० एकदेश इति चेत् । ११४३ कर्मकायंसर्वेषामृ विश्वम् । १०५५ २२ | पकपात्रे क्रमादध्वर्युः १०३१ २० एकस्मात् १८९ १६ कर्मधर्मो वा० ९७२ २ कर्माण्यपि जैमिनिः ११४१ ३ एकस्य •कर्मभेद- दिति । ११७८ ६ कमर्थन्तु फलन्तेषर ९०४ १६ एफास्मभ्रकसयगत् १०३५ ६ कारणञ्च । ८१२ ४ एकस्मिन्वा देवता | १०५६ २३ कारणानुपूव्यो। ३१५ १७ कारणं स्यादिति । स्तरात् । ०९ २ एकस्मिन्वर्थधर्म ६४३ २० ऊतकं चाभिधानम् । १०१८ ५ कृतस्तु कर्मणः। धात् । ७८० २० कृत्स्नपयेणदुभयम्। १०३५ १२ समवत एकस्मिन् - क्रतुतो ८९३ १७ वार्थवदानु शब्दात् । ५८२ ७ एकस्य लिभे पपतेः । तु | १८ ८३२ तमश्च देशसमा ४४९ १९ एकस्यैवं पुनः श्रुतिः। ४२१ ९ गीतिषु सामस्य । ३०० ४ । ऐकणष्ये परार्थवत्। १ गुणराश्च ६४१ ५ एकं वा संयोगरूप० | ११६२ १ गुणवेन तस्य निर्देशः ११६४ घेदेन १०४३ तु वच- ८२२ ५ गुणमुख्यभ्यतिक्रमे १२ फेब्रुवायवे मान् । ६ | ४७५ १२ गुणयोगात् । ८११ २६ १ १० ऐखाने तु लिङ्गभा- | शुषदस्तु । घ. | ११२४ २१ गुणविरोपदेकस्य