पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


धैर्णक्रमानुसरे चीपत्रम् । ३०७ ६ तथा निर्मन्थ्ये । ८ ५ तथा फलाभावात् । १०४० १ जातिविशेषात्परम ।। ११३१ ७ तथाभिधानेन । ३२५ ६ जातिः। ४०६ ८ तथा याज्यापुरोरुचोः। ८८८ १३ जाघनी चैकदेशस्वात्११३७ ८ तथा यूपस्य वेदिः। ११६७ ९ शते च वचनं न ।। ७७१ १८ तथाहनमपीति ७७४ ६ तथोरथानविसर्जनेन। ४१५ १७ तच्छोदकेषु मन्त्राख्या । ४९ १६ तदर्थशास्त्रात् । ३१४ १९ तच्छेषो नोपपद्यते ।। ७९३ २१ तदभ्यो वा प्रकरण० ११८२ १ तत्काले व लिङ्गद- १०५७ १२ तदुपहूत उपह्यस० शनात् । १०५८ १ तदेकपाघ्राणां सम ९१३ ४ तFप्रकरणे यत् । वायत् । १०८५ ९ तप्रकृस्यर्थं यथाऽभ्ये० ३०१ १६ तद्गुणास्तु विधीये २९५ १ तत्प्रख्यं चान्यश रन्थ स्रम् ११५७ १९ तद्ग्रहणद्व स्ख ९१३ १३ तत्प्रधाने वा तुल्य घत् ५१४ ७ तद्वेदकर्मणोऽ ११४% ११ तत्रार्थात्कर्मपरिम यसः णम । ११३१ २२ तद्युक्ते तु फलश्रुति:० १०५७ १८ तञ्जार्थात्प्रतिवचनम्। ११०२ ८ तत्सर्वं श्राविशेषत् । ११५५ १ तद्वच्च लिङ्गदर्शनम्। १०७१ १ तत्सव(थमप्रकरणत् १०४१ १६ तद्वच्च शषवचनम् । ९०३ ६ तत्सर्वार्थमविशेषत।। ११०२ १५ तद्वत्सवनान्तरे ३१७ १४ तसिद्धिजातिसा १०७२८ तखर्ज तु वचनप्राप्ते । रूप्य । २९७ १९ तद्वधपदेशं च । ११५३ ३ तत्संयोगात्कर्मणः।। ११६२ २०: तपश्च फलसिद्धि ६१६ १३ तत्संयोगात् क्रतुस्तदा। र्वान् । १०३२ १७ तरसंस्तवळच । । ७९९ १६ तस्य रूपोपदेशश्यां• २२६ १९ तत्र तत्स्वमभियोगं० | ११५९ २३ तस्योपदेशसमास्या- ११६४ १२ तथा कामो ऽर्थसं नेम । योगात् । ३८३ ३ तानि वैधं गुणप्रधमन’